inngått avtaler som sier noe om hvem som skal håndtere barnevernsarkivene når disse ikke lenger er i daglig bruk? For å hjelpe kommunene med svar på viktige spørsmål rundt arkiv i interkommunale samarbeid, er det laget en veileder, som i tillegg til å ta for seg relevant lovverk, også er en «kokebok» for hvordan praktisk arkivarbeid skal håndteres. Veiledningen er laget i samarbeid med riksarkivaren, KS samt det kommunale arkivfagmiljøet, og er utgitt i Riksarkivarens skriftserie «Rapporter og retningslinjer» (nr. 23). Veiledningen kan lastes ned fra www.arkivverket.no. Utfordringene er mange. Det må for eksempel gjøres en selvstendig vurdering av hvert interkommunalt samarbeid i forhold til om arkivloven gjelder, og om offentlighetsloven gjelder. Og hvordan vurderer man et interkommunalt organ som driver næringsvirksomhet i direkte konkurranse med private aktører? For mange vil sikkert begrepet «rettssubjekt» være vanskelig å skjønne. Ikke desto mindre er dette et viktig begrep i forhold til hvordan vi arkivfaglig skal vurdere interkommunale samarbeid. Om et interkommunalt samarbeid er å regne som eget rettssubjekt eller ikke, kan blant annet ha betydning for hvorvidt samarbeidet må ha egen arkivtjeneste eller ikke. Hva gjør vi med personalarkivet når 30 ansatte blir overført fra en kommune til et interkommunalt selskap – har ny arbeidsgiver krav på å få vite «alt» om de ansatte? Kan man journalføre saker for et interkommunalt samarbeid i sak- og arkivsystemet til en av eierkommunene? Den enkelte arkivar har et stort ansvar med å forvalte vår felles hukommelse og sørge for at arkiv- og dokumentasjonsplikten blir overholdt – også når interkommunale samarbeid opprettes. Som i alle andre fag er kunnskap avgjørende. Det er derfor viktig at arkivansatte selv ser viktigheten av – og blir gitt mulighet til – å skaffe seg mer kunnskap. Formell kompetanseheving gjennom for eksempel Arkivakademiet bidrar til å heve kunnskapsnivået og den kritiske tenkningen, og til at samfunnets krav om kontroll og innsyn i den kommunale forvaltningen blir ivaretatt på en skikkelig måte. Fagbladet 6-7/2011 > 37 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2011 fbseksjonKON