Ulike typer overgrep: Et overgrep kan være mye mer enn fysisk vold som slag og spark. Her er en liste med definisjoner som Vern for eldre bruker i sitt arbeid: Fysiske: Overgrep som medfører smerte eller skade. Fysisk tvang eller bruk av medisiner mot de eldres vitende og vilje. Psykiske: Trusler, utskjelling, truende adferd, ydmykelser og isolering. Seksuelle: Enhver form for uønsket seksuell kontakt. Økonomiske: Ulovlig eller urettmessig bruk av eldres penger, eiendeler eller ressurser. Strukturelle: Organisering av tiltak eller mangel på tiltak som fører til at den eldres liv, helse og sikkerhet ikke bli ivaretatt, enten det skjer i privat eller offentlig regi. Et eksempel kan være manglende rutiner for bruk av tvang på en institusjon. Vern for eldre: • Tverrfaglig kompetanse er samlet i ett ressurssenter med sju ansatte. • Viktigste oppgave er å drive helsefremmende arbeid for å styrke eldre i en vanskelig situasjon. Skal også drive rådgivning for andre som er i kontakt med overgrepsutsatte eldre, samt avdekke vold og overgrep og synliggjøre omfanget av problemet. • Hjemmeside: www.vern-for-eldre.no KONTAKT: Stadig flere henvender seg til «Vern for eldre» i Oslo, som også har vært med på å bygge opp en nasjonal kontakttelefon. Illustrasjonsfoto: colourbox.com kunne snakke med den eldre om den vanskelige situasjonen, sier Minde og Scheie. – Finn et godt øyeblikk og ta opp mistanken om at noe er galt. Det er viktig å tørre å gå inn i situasjonen, men samtidig må ikke en slik samtale få preg av konfrontasjon. Da forsvinner tilliten. De understreker også at det er viktig å ikke gå alene med mistanke eller visshet om at eldre utsettes for overgrep. Dette må tas opp med nærmeste overordnede så raskt som mulig, slik at det eventuelt kan settes i verk tiltak. Landsdekkende kontakttelefon De siste tre årene har Vern for eldre hatt ansvaret for en landsdekkende kontakttelefon. – Vi håper en slik kontakttelefon blir opprettet på permanent basis når prosjektet er slutt. Vi mener den er et viktig tilbud til eldre over hele landet som er i en fortvilet situasjon og ikke vet hvor de skal henvende seg. – Det er viktig å huske at vold og andre overgrep ikke har noen aldersgrense, sier Synøve Minde og Gyri Scheie. Fagbladet 6-7/2011 > 55 Foto: Per Flakstad fbaargang2011 fbseksjonKON