MIDDAGSTID: Hjelpepleier Aud-Randi Ørbog skjenker vann til Eivind Kjærvik, mens kollega Dobrena Heggelund hjelper Marie Sjøvang å dele opp maten. ikke så enkelt, sier Anni Jensen. Det viktigste for å lykkes, er å øremerke midlene og sette inn ressursene der det kniper mest, mener hun. Økte grunnbemanningen Takket være et systemrettet tilretteleggingstilskudd fra Nav, startet Anni Jensen i 2009 et sykefraværsprosjekt som imøtekom de ansattes ønsker om avlastning på de mest slitsomme vaktene. Hun styrket korttidsavdelingen med 1,3 årsverk, i praksis en ekstra person på dagvaktene på hverdager, og en ekstra person på kveld i helgene. Personale kunne hun hente fra egne rekker, fra deltidsansatte som lenge hadde ønsket å jobbe mer. Det var et takknemlig prosjekt å selge inn til de ansatte; både økt grunnbemanning og økte stillingsandeler. Vi fikk en pangstart og så effekten umiddelbart. Sykefraværet ble halvert, og dermed også pengene som gikk i overtidssluket. Totalt sett var innsparingen større enn utgiftene til økt grunnbemanning. Tallenes tale De gode resultatene vakte oppmerksomhet også i kommuneadministrasjonen. Selv om det i prinsippet ikke fantes et rødt øre i den hardt prøvede Robek-kommunen Kristiansund, klarte de å lete fram 800.000 kroner for å prøve ut økt grunnbemanning på alle avdelingene i seks måneder. Tiltaket var så lønnsomt at det frem- FULL FART: Med økt bemanning blir det også tid til en frisk spasertur i hagen utenfor Bergan sykehjem for hjelpepleier Aud-Randi Ørbog og beboer Reidun Larsen. deles løper, uten at det koster en krone ekstra. Det var utvilsomt en god investering. Første halvår sparte vi så mye at vi ikke hadde trengt de ekstra pengene. Vi sparte inn mye mer enn det kostet å bemanne opp. 10 > Fagbladet 6-7/2011 fbaargang2011 fbseksjonSAM