Trenger mer hjelp på jobb Mennesker med yrkeshemning får mer trening for å komme i jobb enn til å holde fast ved jobben. Forskere og praktikere fra de nordiske landene har sammen med arbeidsgivere og brukere drøftet erfaringer knyttet til hvordan mennesker med nedsatt arbeidsevne kan inkluderes i arbeidslivet gjennom metoden Supported Employment (SE). Øystein Spjelkavik fra Arbeidsforskningsinstituttet (Afi) presenterte resultatene sammen med kolleger fra Sverige og Finland. – Et hovedtrekk ved metoden er at innsatsen i langt større grad flyttes inn i det ordinære arbeidslivet, og at både bruker og arbeidsgiver får veiledning. Motivasjon som kriterium Mens brukeren får støtte til å opprette kontakt med arbeidsmarkedet og til å finne fram til arbeidsoppgaver, får arbeidsgiver og kolleger hjelp til å utvikle kompetansen på å inkludere folk med nedsatt arbeidsevne. Øystein Spjelkavik og kollegene hans mener brukernes motivasjon og interesser, og ikke diagnose og arbeidsevne, bør være avgjørende for om de får denne tjenesten. En utfordring er at mange saksbehandlere har liten tro på at ordinære arbeidsplasser passer de svakeste brukerne. Ny plattform Mange mennesker med yrkeshemning får ulike skjermede tilbud, men langt færre kommer ut på ordinære arbeidsplasser. Øystein Spjelkavik håper ansatte i Nav og andre som er involvert i tiltak for brukere med yrkeshemning, i framtida i større grad vil bruke SE som en felles plattform. Men vilkårene for å følge sentrale prinsipper i SE, er ifølge Afi-forskeren for dårlige i dag. Eksempler er manglende muligheter for oppfølging som sikrer trening LÆRER MEST PÅ JOBB: – Dersom vi ønsker inkludering av folk med hjelpebehov, bør ressursene brukes på arbeidsplassen, mener Øystein Spjelkavik. på ordinære arbeidsplasser og jobbfastholdelse, krav om rask gjennomstrømning i Nav-systemet og finansieringsformer som belønner arbeidsforberedende og skjermede tilbud. Tekst: KARIN E. SVENDSEN SUPPORTED EMPLOYMENT Innebærer ofte mer enn støtte til å få en jobb. Brukeren trenger også oppfølging i jobben, samt boveiledning og hjelp til å bygge opp et nettverk. Dessuten trenger arbeidsgiver og kolleger å få veiledning. – Ansatte skal være med Mange lovbrudd Det er ulovlig å låse pasienter inne uten spesielt vedtak i kommunen. Låste dører uten vedtak er et av de mest vanlige lovbrudd ved norske helseinstitusjoner. Helsetilsynet har hittil i år undersøkt ni sykehjem i forbindelse med en landsomfattende tilsynsrunde for å finne ut hvordan regelverket for bruk av tvang overfor pasienter som motsetter seg helsehjelp, praktiseres. Personer med demens er den største gruppa som omfattes av regelverket. Ifølge Aftenposten mener Helsetilsynet at ansatte ved sykehjem har for liten kunnskap om reglene for bruk av tvang.    KES Tillitsvalgte skal være representert når kommunene og helseforetakene etablerer samhandlingsutvalg, mener Britt V. Danielsen i Fagforbundet . Flere kommuner i alle fylker har nå fått midler til å gjennomføre samhandlingsprosjekter. Britt V. Danielsen i Fagforbundets omstillingsenhet oppfordrer alle tillitsvalgte til å sikre at partssamarbeidet fungerer. – Erfaringene fra kvalitetskommunene og pilotsykehusene viser at trepartssamarbeidet fungerer best når vi skal utvikle gode tjenester for befolkningen, sier Danielsen. Hun understreker at godt arbeidsmiljø og gode helsetjenester er to sider av samme sak. Rådgiveren i Fagforbundet mener tillitsvalgte må passe på at de ansatte er representert i arbeidet med samhandlingstiltak. Hun kjenner til at enkelte kom- PASS PÅ: Tillitsvalgte må sørge for at de ansatte er med i samhandlingsutvalg, mener Britt V. Danielsen. muner og helseforetak har opprettet samarbeidsutvalg hvor bare KS og Spekter er representert. – Vi må bruke felleserklæringen som ble inngått mellom KS, Spekter og hovedorganisasjonene tidligere i år. Her anbefales det blant annet at arbeidstaker- organisasjonene skal være representert i samarbeidsutvalg og arbeidsgrupper, sier Danielsen. Fagforbundet vil snart gi ut et veiledningshefte beregnet på tillitsvalgte som er involvert i samhandlingsarbeidet på alle nivåer. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Fagbladet 8/2011 > 29 Foto: Per Flakstad Foto: Afi fbaargang2011 fbseksjonHEL