Bare spør Fagbladets ekspertpanel Fagbladet videreformidler spørsmål av allmenn interesse om blant annet tariffavtaler, juridiske arbeidslivssaker og -lover, videreutdanning og spørsmål angående LOfavør og Sparebank 1 til et ekspertpanel. Eksperter i dette nummeret: Claes Arctander-Aronsen Medlemsregisteret Spørsmål som angår kontingent og medlemskap. Hans Christian Monsen Juss Aktuelt lovverk, inkludert arbeidsmiljøloven og ferieloven. Magne Gundersen Forsikring Spørsmål angående LOfavør og Sparebank1. Brev som ikke kommer på trykk, blir ikke returnert. Vi har dessverre ikke anledning til å svare på henvendelser som vi ikke finner plass til i bladet. Hvis du får problemer på arbeidsplassen, ta først kontakt med din lokale tillitsvalgte. Det er derfor hun eller han er der. Får ikke komme med ønsker på «røde dager» SPØRSMÅL: Jeg jobber som hjelpepleier på et sykehjem i Oslo. Tidligere var det praksis at vi fikk komme med ønsker om hvilke «røde» dager vi ønsket å ha fri (1. mai, 17. mai, Kristi Himmelfartsdag, osv.) Nå sier avdelingslederen at hun har styringsrett, og vi må ta de fridagene hun bestemmer. Skal det virkelig være sånn? Frustrert SVAR: Bruk av arbeidsgivers styringsrett er bare aktuelt der lov, tariffavtale og arbeidsavtale etterlater rom for ensidig beslutning fra arbeidsgiver. Vi må derfor først undersøke om det etter lov og avtale er rom for arbeidsgiver ensidig å beslutte hvilke «røde dager» ansatte på sykehjemmet skal ha fri. I arbeidsmiljøloven (aml.) §10-8 står det at arbeidstaker skal ha en periode på 35 timer sammenhengende fri i løpet av en uke, og at dette om mulig skal omfatte søndag. Videre står det at den som har arbeidet på søneller helgedag skal ha fri det påfølgende søn- og helgedagsdøgn. Dessuten kan det skriftlig avtales en arbeidstidsordning som i gjennomsnitt gir arbeidsfri annenhver søn- og helgedag, men som ellers bare gir fri hver tredje søneller helgedag. Ut over dette sier loven intet om hvilke røde dager den ansatte skal få fri, eller det å ha noen påvirkningsmulighet over hvilke dager det blir. I tråd med § 10-3 i aml. om utarbeidelse av arbeidsplan forutsetter overenskomstene med Oslo kommune og KS at forlegningen av fridager fastsettes i en turnusplan som skal utarbeides i samråd med de tillitsvalgte (tilsvarende gjelder etter pleie- og omsorgsoverenskomsten med NHO for privatdrevne sykehjem). Overenskomsten sier intet om ansattes medinnflytelse når det gjelder valg av fri på røde dager. For enkelte sykehjem er det inngått særavtaler om inngåelse og endring av turnusplan, som i prinsippet kan ha betydning, uten at jeg er kjent med noen slike tilfeller. Det samme antar jeg gjelder arbeidsavtalen – det ville være oppsiktsvekkende om den sa noe om dette. Arbeidsgiver har med andre ord en i utgangspunktet uinnskrenket beslutningsrett med hensyn til hvilke rød dager den enkelte skal få fri. Det ovenfor beskrevne kalles gjerne styringsrettens ytre grenser. I tillegg kommer en indre grense – en styringsrettsbeslutning må også tilfredsstille allmenne saklighetsnormer. Det rekker nok i dette tilfelle ikke lenger enn at arbeidsgiver må praktisere fordelingen av fri på røde dager på en rettferdig måte som sikrer likebehandling av ansatte over tid. En konsekvens av dette blir at dersom noen får egne ønsker innvilget, må også andre ha samme mulighet. Det samme resultatet vil anvendelse av det forvaltningsrettslige likebehandlingsprinsipp lede til (forutsatt at sykehjemmet er kommunalt drevet). Forbundsadvokat Hans Christian Monsen Kontingent etter 75 år SPØRSMÅL: I Fagbladet nr. 5 leser jeg en uttalelse fra årskonferansen for uføre og pensjonister i Østfold at kontingenten til Fagforbundet skal betales til fylte 75 år. Jeg fylte 75 år i februar i fjor, men betalte likevel 400 kroner i kontingent. Er dette riktig, eller skulle kontingenten min blitt stanset i fjor?    KL SVAR: Vedtektene til Fagforbundet sier at pensjonister som er fylt 75 år, er fritatt for kontingent. Siden pensjonistkontingenten er en årskontingent, må man fylle 75 år før årsskiftet for å være fritatt. Krav om kontingentinnbetaling skjer like etter årsskiftet. Siden du fyller år i februar, var du ennå ikke blitt 75 år da kravene for 2010 ble dannet. Det er altså riktig at du betalte kontingent i fjor. Fra i år skal du være fritatt, og du har forhåpentligvis ikke fått noe krav for 2011. Claes Arctander-Aronsen, avdelingsleder medlemsregisteret 24 > Fagbladet 8/2011 fbaargang2011 fbseksjonSAM