– De leker butikk Rune Aasen, leder av Oslo sporveiers arbeiderforening, er forbannet. Frp-byråd Jøran Kallmyr vil splitte opp sporveisselskapene ytterligere. Det ble et konglomerat av selskaper ut av Oslo sporveier da den nye modellen ble innført for fem år siden. Nå ønsker byråd for samferdsel i Oslo, Jøran Kallmyr (Frp), å dele opp driften ytterligere. Styret i driftsselskapet KTP AS har fått ordre om å utrede utskilling av selve infrastrukturen i et eget eierselskap. Oppdelingen skal være gjennomført i år. – Idiotmodell – Idioti, mener Rune Aasen. Fagforeningen har jobbet med å få reversert oppdelingen fra 2006. Nå går det motsatt vei. – Erfaringen med denne modellen er at det blir dyrt, dårlig og går på akkord med sikkerheten, kommenterer Aasen. I løpet av tiden med mange selskaper og bestiller- og utførermodell, har hovedstaden pådratt seg et stadig større etterslep på vedlikehold. Store deler av trikk- og t-banenettet beskrives som pill FORFALL: – Oppdelte selskaper med bestiller- og utførermodell har vært mislykket, mener Rune Aasen. Han blir provosert over at byråd Jøran Kallmyr vil utvide modellen. råttent. På mer enn 20 strekninger kjører trikkene i redusert fart, ned mot 15 kilometer i timen, på grunn av dårlige skinner. For lenge på BI Han gir følgende eksempel: – Vedlikeholdsselskapet Infrapartner overtok det som kalles pakkemaskinen, en maskin som pakker pukk ned mellom skinnene. Før kjørte vi den etter behov. Nå må driftsselskapet bestille den fra Infrapartner. Infrapartner har priset tjenesten til 40.000 kroner per natt. Det er billig i forhold til private selskaper, som tar 72.000 kroner, men det er for dyrt for driftsselskapet. De to siste åra har derfor maskinen stort sett stått stille. Konsekvensen er ustabile skinner som igjen forstyrrer følerne i signalanlegg og sporskiftere. – De som mener at dette er effektivt, har vært for lenge på BI, kommenterer Aasen. Sterkt sikkerhetsregime Aasen undres også over hvordan sikkerhet og datateknologi er tenkt løst, dersom selve infrastruk- turen skilles ut som eget selskap. – Da må jo alle selskapene opp- arbeide hver sin kompetanse på sikkerhet, på alle områder. I tillegg er signalanlegg og datateknologien sterkt knyttet sammen i et innvikla og komplisert system. Det er etter min mening å leke butikk, sier Aasen. Venter på utredning Styreleder i KTP, Terje Thon, vil sette i gang utredning, slik byråden ga ordre om før han vil kommentere oppsplittingen. Tekst og foto: OLA TØMMERÅS Stor seier for brann og redning Brann- og redningstjenesten har fått gjennomslag for flere viktige tillegg i en nemndkjennelse fra mai måned. Fagforbundet er godt fornøyd, både med kravene brannfolk fikk gjennomslag for, og at kravene fra arbeidsgiverorganisasjonen KS ble avvist. Under forhandlingene krevde KS vesentlige endringer, som etter Fagforbundets syn vil være en fullstendig rasering av av- talen. Blant annet ble det krevd at både risikotillegg og minimumstillegg for brann- og redningsledelse skulle fjernes.    OT HOVEDPUNKTER I KJENNELSEN • Fullt kvelds- og nattillegg for hele tidsrommet fra klokka 17.00 til 06.00. • Økt godtgjøring for overordnet hjemmevakt. • Særskilt godtgjøring for kasernert mannskap. • Minimumstillegg for brann- og redningsledelse. Fagbladet 8/2011 > 29 Illustrasjonsfoto: Per Flakstad fbaargang2011 fbseksjonSAM