Fokus Se deg rundt. Er det ikke bemerkelsesverdig hvordan alt synes å passe så godt sammen? Vinduene passer nøyaktig inn i karmen, Visa-kortet ditt kan brukes i alle minibanker, og melkekartongen får akkurat plass i kjøleskapsdøra. God standard Karianne Hansen Heien Rådgiver i Fagforbundet, Seksjon samferdsel og teknisk. Det ville vært på sin plass å rose tilfeldighetenes spill, hadde det ikke vært for at dette er nøye planlagt og utredet, og et resultat av enighet mellom mange berørte parter. Det kalles standardisering. De fleste yrkene i teknisk sektor i kommunene tar på en eller annen måte utgangspunkt i standarder for hvordan en tjeneste skal utføres eller som definerer kvaliteten på sluttproduktet. Det gir de ansatte en trygghet både når de utfører sitt eget arbeid og når de skal vurdere resultatet. I tillegg gir det forutsigbarhet for brukerne. Renhold er en av de viktigste tjenestene en kommune utfører for sine innbyggere. Renhold sørger for trivsel, at smuss og støv blir fjernet, og hindrer smitte. Et godt renhold er viktig for helsa og har stor innvirkning på sykefravær og produktivitet. Til tross for dette opplever både brukere og ansatte at renhold ikke blir prioritert. Det er ofte ikke engang opparbeidet en felles forståelse av hva «rent» faktisk er. Det er i stor grad overlatt til tilfeldighetene, ressursene kommunen har til rådighet og renholdernes erfaring og kompetanse. Fagforbundet har i flere år bidratt til å utarbeide en kvalitetsstandard for renhold – NS Insta 800. Dette er en inter-nordisk standard som fastsetter kvalitetskravene for renholdet og gir en felles referanseramme for renholdsarbeid. Standarden er utarbeidet gjennom konsensus med blant annet arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, tjenesteleverandører og fagmiljøer. Fagforbundet mener standarden gir kvalitet på tjenestene og kan bidra til å sikre ansatte gode lønns- og arbeidsvilkår gjennom drift i egenregi. Renholdet blir gjerne satt på kommunenes dagsorden når det kommer krav om innsparinger. Konkurranseutsetting er av mange vurdert som den enkleste løsningen. Erfaringene viser dessverre at renholderne opplever stress og sykdom mer som en regel enn et unntak. I tillegg blir både lønn og arbeidsvilkår dårligere. Innbyggerne får ikke den tjenesten de har krav på, og den eneste som har hatt glede av konkurranseutsettingen, er eieren av rengjøringsbyrået. Fagforbundet mener at kom- munalt renhold skal driftes i kommunal regi. NS Insta 800 gir et godt faglig utgangspunkt for å effektivisere og modernisere renholdet og gi innbyggerne kvalitetstjenester, basert på objektive mål. Ved omstillingsprosesser bør NS Insta 800 være en selvfølge både for å sikre kvalitet og at renholdet blir organisert på en måte som er mest mulig hensiktsmessig. NS Insta «Hvis kravene i standarden fører til at det er lite å hente av profitt og innsparinger, hva vil da være grunnlaget for å konkurranseutsette?» verken kvaliteten eller prisen blir bedre av dette. Kravene til kvalitet er ofte fraværende i kravspesifikasjonen. Renholderne skal kun forholde seg til et gitt antall kvadratmeter innen en viss tid. Med dette som et utgangspunkt blir kvaliteten underordnet, og 800 gir et godt utgangspunkt for et rasjonelt renhold som er tilpasset de lokale forholdene. I tillegg til å definere kvaliteten på tjenestene, mener Fagforbundet at standarden kan fungere som et verktøy mot sosial dumping av det 36 > Fagbladet 8/2011 fbaargang2011 fbseksjonSAM