kommunale renholdet. Hvis kommunen har vedtatt å konkurranseutsette renholdet, vil NS Insta 800 gi alle tilbyderne et felles grunnlag for anbud. Et anbud basert på et useriøst renhold med feil kvalitetsmål vil dermed ikke bli vurdert i anbudsrunden. I tillegg vil det bli lettere å avsløre tilbydere som dumper lønns- og arbeidsvilkår, ettersom standarden gir mindre rom for besparelser på selve renholdet ved å lempe på kvaliteten. De fastsatte kvalitetsprofilene i standarden skal følges uansett hvem som utfører renholdet. Hvis kravene i standarden fører til at det er lite å hente av profitt og innsparinger, hva vil da være grunnlaget for å konkurranseutsette? Erfaringer fra de siste årene viser at anbud innenfor offentlig sektor i stor grad er bundet til pris, og er med på å presse de ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Manglende offentlig kontroll av de private tilbyderne er blitt trukket fram som en av grunnene til at de useriøse selskapene uforstyrret har kunnet være på jakt etter profitt i de kommunale tjenestene. NS Insta 800 gir det offentlige et kontrollapparat basert på objektive målinger som ansvarliggjør både innkjøper og tilbyder. Hvis tilbyder ikke leverer den tjenesten som er avtalt, basert på de objektive målingene, gir det kommunen grunnlag for å si opp kontrakten med firmaet. Det blir også lettere å ansvarliggjøre kommunepolitikere hvis de velger å bevilge mindre ressurser til renholdstjenestene, fordi man kan vise til lavere kvalitetsprofiler. Sammen med arbeidsmiljøloven og Forskrift om offentlige anskaffelser er NS Insta 800 blant de viktigste verktøyene for å sikre ansatte som utfører kommunale tjenester gode lønns- og arbeidsvilkår. Konkurranseutsetting av de kommunale tjenestene som et ideologisk prinsipp har ikke særlig støtte i befolkningen. Et moderne kommunalt renhold basert på NS Insta 800 gir derimot renholdet og renholderne en sikrere framtid i kampen om de kommunale tekniske tjenestene. Fagbladet 8/2011 > 37 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2011 fbseksjonSAM