Illustrasjonsfoto: colourbox.com porteringsrutiner, ledernivåer og ansvar, med tanke på å flytte myndighet og ansvar nedover i organisasjonen, og se på møtestrukturer og alle mulige avbyråkratiserende eller forenklende tiltak. Gammelt slagg skal bort, og vi skal skape den framtidsrettede kommunen. Fornyelsesarbeidet skal selvsagt gjennomføres sammen med kommunens egne ansatte, blant annet for å sikre at kompetansen forblir innenfor virksomheten. Et nytt flertall må i større grad være i dialog med interessegrupper og de mange som berøres av de beslutningene som fattes. Særlig er det viktig å lytte til dem som ikke har råd til å engasjere Bjarne Håkon Hanssen-er og andre profesjonelle lobbyister. Like naturlig som å lytte til egen administrasjon og fagfolk, må vi lytte til dem som mer enn andre er avhengig av gode offentlige tjenester aleneforsørgeren, TTbrukeren, den kronisk syke, ungdommen som strever med å få lærlingplass, den rusavhengige, eller barn og ungdom som trenger å bli sett der de lider under familiens økonomiske fattigdom. De nye sosiale mediene, som Facebook og Twitter, har senket terskelen for menigmanns mulighet til å ytre seg. Av mine 3800 Facebook-venner er det svært mange som strever med å få ting til å gå i hop i hverdagen, og de har skarpe synspunkter på den politikken og den forvaltningen som møter dem. Jeg konstaterer at den virkeligheten de beskriver svært ofte avviker fra det jeg leser i beslutningsdokumentene jeg får som bystyremedlem. Ofte får jeg høre at folkevalgte ikke skal forholde seg til enkeltsaker, men det er folks konkrete historier som er lakkmustesten på om det er samsvar mellom teori og praksis. Hvorvidt regelverket og politikken fungerer etter sin hensikt. Jeg er svært glad for å få innspill fra enkeltpersoner. De muliggjør en korrigering av kursen. Et godt valg! åPENHET: Kommunepolitikere må være lydhøre både i forhold til kommunens egne ansatte og ulike interessegrupper. Fagbladet 8/2011 > 53 fbaargang2011 fbseksjonSAM