Helse og sosial Aktiv omsorg Strømmen videregående skole tilbyr en gratis videreutdanning for helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og andre med tilsvarende kompetanse. Sammen med Fagskolen på Gjøvik og kommunene på Nedre Romerike har Strømmen utviklet fagskoletilbud Aldring og helse – aktiv omsorg. Utdanningen strekker seg over to år på deltid med en ukentlig samling på fredager samt ti ukers praksis på egen arbeidsplass.    KES Langt til skole for barnepleiere Barnepleierne er redd for å bli radert bort fra fødeavdelingen ved sjukehuset i Molde. For cirka fem år siden var de 20. Nå er det bare 11 barnepleiere igjen på avdelingen. – De som går av med pensjon, blir ikke nødvendigvis erstattet av nye barnepleiere, forteller Anne Kristin T. Eidem, plass- og avdelingstillitsvalgt ved Molde og Kristiansund avdeling føde. Problemet er ifølge Eidem først og fremst at det ikke blir utdannet nye barnepleiere. Det fins ikke noe videreutdanningstilbud i nærheten. – En barnepleierstilling er gjort om til jordmorstilling, og totalt er vi færre på jobb. Men de som har hatt praksis og som har tatt utdanning ved avdelingen, har fått jobb etterpå, presiserer hun. Færre fødsler Antall fødsler ved sjukehuset i Molde har også gått ned. 553 moldensere kom til verden på sykehuset i fjor. – Arbeidsgiver mener derfor at antall barnepleiere og jordmødre kan reduseres, sier Anne Kristin Eidem. De er nå en eller to på vakt sammen med jordmødrene. Eidem mener de til enhver tid bør være minst to barnepleiere på vakt. – Vi er en akuttavdeling med føde og barsel. Vaktene varierer veldig, og vi har et stort ansvar. Bindingstid Barnepleierne i Molde etterlyser et større engasjement for kompetanseheving, kompetansekartlegging og lønnsheving for sin yrkesgruppe. AKUTT: – En fødeavdeling må regnes som en akuttavdeling. Vi bør alltid være minst to barnepleiere på vakt, mener Anne Kristin T. Eidem. – Vi håper Fagforbundet kan gå i bresjen for oss som yrkesgruppe, sier Anne Kristin T. Eidem. Knut Ivar Egset, hovedtillitsvalgt ved Helse Møre og Romsdal, støtter utspillet. – Barnepleierne spiller en viktig rolle på fødeavdelingen, mener han. Egset syns derfor at helsefagarbeidere som ønsker videreutdanning, skal få den nødvendige støtten til det. – Sykepleiere kan ta videreutdanning som jordmødre med støtte fra arbeidsgiver mot at de binder seg til sjukehuset i en periode. Jeg tror det kan være veien å gå også for helsefagarbeidere som vil bli barnepleiere, sier Egset. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Lavterskeltilbud med høy uttelling Aktiv på dagtid er et treningstilbud for personer som står utenfor arbeidslivet. En evaluering viser at brukerne er svært fornøyd. De fleste opplever at treningen har ført til bedre helse – også psykisk, og at de samtidig har fått en ny sosial arena, skriver Nova (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) på sitt nettsted. Tilbudet drives av Oslo Idrettskrets, og har eksistert siden 1995. I dag fins tilsvarende treningstilbud en rekke steder i landet. Forskerne Åse Strandbu og Ørnulf Seippel har på oppdrag av Oslo Idrettskrets undersøkt betydningen av tilbudet. Svarene fra 498 deltakere fikk forskerne til å framheve fire suksessfaktorer: Tilbudet har høy kvalitet, det er rimelig å delta, det er et lavterskeltilbud samt at tilbudet ikke er en del av hjelpeapparatet, men en nøytral arena.    KES 28 > Fagbladet 9/2011 colourbox.com Foto: Per Tormod Nilsen fbaargang2011 fbseksjonHEL