Fokus Ernæring er definert som et nasjonalt satsingsområde for pleie- og omsorgstjenestene. Utviklingssenter for sykehjem i Nordland gir i høst ut en praktisk veileder om å forebygge underernæring i sykehjem og hjemmetjeneste under tittelen «Maten e’ god den, det e’kje da...» Kunst og ernæring på sykehjem Ellen Mogård Larsen Sykepleier, med videreutdanning i psykiatrisk sykepleie. Leder for FoU-avdelingen ved Utviklingssenter for sykehjem i Nordland. Har utgitt fagheftet «Maten e’ god den, det e’kje da...» sammen med fagutviklingssykepleier Hilde Johansson. Veilederen følges av en fotoutstilling som sendes til alle sykehjem i Nordland fylke. Vår fotograf Kristian Sivertsen besøkte sykehjem og fulgte ansatte i hjemmetjenesten i utvalgte kommuner på Helgeland våren 2011. Utstillingen har flere mål: Den skal motivere den gode samtalen, enten det er mellom pasienter, pasienter og pleiere, pasienter og deres pårørende, eller blant studenter og lærlinger som har praksis i sykehjem. Den skal synliggjøre kvinnene i landsdelen på en slik måte at kvinner som er innlagt på sykehjem kjenner seg igjen. Den skal presentere innvandrerkvinner som vil være framtidas sykehjemspasienter i mange kommuner. I 2009 ga Helsedirektoratet ut Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring, med klare anbefalinger for å identifisere, forebygge og behandle underernæring.1) I 2008 fikk Eldrerådet i Alstahaug midler fra Utviklingssenteret for å sette søkelys på ernæring på sykehjem. Prosjektleder var Bodil L. Lillegaard. Prosjektet resulterte i rapporten Vurdering og oppfølging av ernæringsstatus ved Undervisningssykehjemmet Helgeland,2) der Lillegaard intervjuet pasienter og pårørende, kjøkkenpersonale, sykepleiere, hjelpepleiere og ledere ved fire sykehjem på Helgeland. Rapporten ble første gang presentert på Utviklingssenterets vårkonferanse i 2008. Sitatet «Maten e’ god den, det e’kje da...» er fra et intervju med en av sykehjemspasientene, og det forteller oss at det for pasienten ikke er nok at maten smaker godt. Ernæringsarbeid dreier seg om mye ernæringsstatus, samt måltidshyppighet og kortere nattefaste. Ansvarsforhold vedrørende ernæringsarbeidet måtte avklares bedre, og dokumentasjonen måtte bedres. Eldrerådet oppfordret oss til å lage uformelle møtesteder for «matprat» i sykehjemmet. Dette ga oss ideen om å lage en fotoutstilling. Kunne et slikt kunstnerisk uttrykk være en metode for fagutvikling? Statens helsetilsyns samlerapport fra 2010 konkluderer med at bare en tredel av helse- og sosialtjenes- «Ernæringsarbeid dreier seg om mye mer enn mat og måltider.» mer enn mat og måltider. Det handler også om det levde livet – om sorgen og savnet over det som en gang var. Eldrerådets rapport ga oss et godt utgangspunkt for det videre arbeidet med ernæring på sykehjemmene. Vi måtte jobbe med rutiner for veiing av pasienter og spesielle tiltak ved urovekkende tene i norske kommuner oppfyller aktuelle lovkrav til adekvat ernæringsbehandling.3) Tilsynet fant store mangler i det daglige arbeidet med å forebygge og behandle underernæring hos eldre som mottok sosial- og helsetjenester. De aller fleste kommunene manglet en innarbeidet praksis for å kartlegge og evaluere ernæringssituasjonen til 40 > Fagbladet 9/2011 fbaargang2011 fbseksjonHEL