sine pasienter. Det som var definert som ønsket praksis, var ikke tilstrekkelig kjent. Etter Helsetilsynets oppfatning er det en reell fare for at eldre med ernæringsproblemer ikke blir fanget opp av kommunens tjenesteapparat, og at de dermed heller ikke får nødvendig hjelp til å få dekket sine grunnleggende behov for mat og drikke. I de tilfellene der brukere med ernæringsproblemer blir fanget opp, kan mangelfull kompetanse og dokumentasjon likevel føre til at hjelpen ikke er tilstrekkelig. Fotoutstillingen ble først vist for eldrerådene i kommunene Alstahaug, Herøy, Leirfjord og Dønna. Deltakerne kjente igjen situa- sjonene på bildene, og samtalen gikk lett. Maten ble kommentert, likeså hvordan den ble servert og det sosiale rundt måltidet. En av deltakerne hadde tidligere arbeidet på sykehjem, og delte egne arbeidserfaringer etter å ha sett utstillingen. Deltakerne syntes bildene var talende, at de beskrev kjente situasjoner og skapte ettertanke. Prosjektgruppa har bestått av deltakere fra Høgskolen i Nesna – sykepleierutdanningen, Nesna mottak for flyktninger, Eldrerådet og kjøkkensjefer og ansatte ved Utviklingssenteret. Utstillingen og veilederen er utgitt med støtte fra Nordland fylkeskommune, og vil bli distribuert til sykehjem i Nordland i løpet av høsten. Sykehjemmene oppfordres til å rydde plass til utstillinger i egne lokaler, gjerne i sykehjemskorridoren. Vi håper at utstillingen skal gi bevissthet rundt livserfaringer og praktisk kunnskap, og dermed gi et mer individrettet ernæringsarbeid i sykehjem. 1) Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring, IS-1580 Helsedirektoratet 2009. 2) Vurdering og oppfølging av ernæringsstatus ved Undervisningssykehjemmet Helgeland, Bodil L. Lillegaard, 2008. 3) Krevende oppgaver med svak styring. Rapport fra Helsetilsynet 2011/5. Fagbladet 9/2011 > 41 Illustrasjonsfoto: Kristian Sivertsen fbaargang2011 fbseksjonHEL