Fagbladet 9/2011 > 19 Ida risikerer ny blodpropp Clopidogrel (blodfortynnende) Omeprazole (magesyremedisin) Magesyremedisinen opphever effekten av den blodfortynnende medisinen. Ida har hatt en blodpropp og får nå blodfortynnende medisin for å forebygge at det skjer på nytt. Siden det livsforlengende middelet har sluttet å virke, er sjansen til stede for at Ida får en ny blodpropp eller et infarkt og dør. Etter fem måneder og en del korrespondanse mellom apoteket og flere leger, får Synnøve en ny hjertemedisin. Og medisinene slutter å slå hverandre i hjel. Apoteker Vegar Andre Nordeng sier fra til spesialisten i indremedisin, som er svært takknemlig for henvendelsen og rydder opp i saken. Han skifter ut magesyremedisinen med en annen. Synnøves medisiner virker ikke Metoprolol (hjertemedisin) Wellbutrin (antidepressiva) Cipralex (antidepressiva) Medisinene Synnøve får utskrevet opphever virkningen av hverandre. Antidepressivaene gjør at pasienten får lavt blodtrykk, blir fryktelig slapp og orker lite. Det er svært uheldig for en hjertepasient, som bør være fysisk aktiv. Samtidig opphever hjertemedisinen effekten av antidepressivaene. Siden den første antidepressivaen ikke virker, har legen trolig lagt til enda en – som heller ikke virker. Dermed blir Synnøve sannsynligvis bare enda mer depressiv. I dette tilfellet har fire leger, inkludert fastlegen, skrevet ut medisiner. – Her har vi et kroneksempel på et stort problem i helsevesenet. Legene har ikke satt seg inn i hverandres medisinering, noe som sannsynligvis bunner i at tilgangen på informasjonen er for tungvint, forteller apoteker Vegar Andre Nordeng. Trolig kunne spesialisten funnet ut hvilke medisiner Synnøve gikk på, men sjansen er stor for at spesialisten ville ende opp i telefonkø hos fastlegen. følger fbaargang2011 fbseksjonKIR