Kirke, kultur og oppvekst Livslang læring Fullført utdanning og opplæring gir mulighet til å delta i samfunns- og arbeidsliv. Men mange voksne får ikke mulighet til å ta ut sin rett til grunnopplæring. – Mulighetene til etter- og videreutdanning må fordeles mer likelig og bli flere, sier Kristine Hansen, som er rådgiver i Fagforbundets sektorpolitiske enhet. Hun holdt foredrag på en felles styrekonferanse for Fagforbundets yrkesseksjoner nylig. Hansen understreker at viktig kompetanse utvikles i arbeidslivet. Læring på arbeidsplassen gir – Tallmagi fra Frp I valgkampen brukte Fremskrittspartiet i Oslo beregninger fra Telemarksforskning til å hevde at private barnehager er 3,8 milliarder billigere enn offentlige. Ifølge Telemarksforskning er det ikke akkurat slik deres tall og rapporter skal tolkes. TALLMAGI: Fremskrittspartiet brukte tall fra Telemarksforskning for å bevise at private barnehager er billigere enn offentlige. Det fikk forskeren til å reagere. hverandre etter anbudsprinsippet, men mener at utgiftene til et slikt anbudsbyråkrati sannsynligvis vil spise opp en eventuell gevinst. Lite relevant – Dagens situasjon, der halvparten av barnehageplassene drives av private, fungerer både som konkurrenter og målestokk for de kommunale barnehagene, og det er trolig gunstig for kostnadsnivået i sektoren. I en barnehagesektor med bare private barnehager vil situasjonen være en helt annen, og det blir lite relevant å ta utgangspunkt i dagens kostnadsforskjeller for å si noe om mulige innsparinger ved en så ekstrem omlegging, ifølge forsker Trond Erik Lunder. Tekst: PER FLAKSTAD Det er lite trolig at forskjellene i enhetskostnader skyldes eierskap alene, skrev forsker Trond Erik Lunder på hjemmesiden til Telemarksforskning dagen etter Frps påstander. Lavere lønn og pensjon Tallmaterialet viser at private barnehager i gjennomsnitt har lavere personalkostnader per årsverk og færre årsverk per barn. Det betyr at om alle barnehager skal ned på samme kostnadsnivå som de private, vil det etter all sannsynlighet medføre lavere lønn og pensjon til de ansatte og samtidig færre ansatte per barn, skrev Lunder videre. Han la til at mange private barnehager har gode lønnsbetingelser og god bemanning, men at det i liten grad er disse barnehagene som trekker gjennomsnittskostnadene ned. Forskeren gikk langt i å avvise at private barnehager er mer effektive enn offentlige: Færre ansatte per barn kan reflektere dårligere kvalitet eller bedre effektivitet. Private bedrifter kan være mer effektive enn offentlige institusjoner, men i barnehagesektoren er det imidlertid snakk om private bedrifter som i all hovedsak er offentlig finansiert, og da blir gjerne incentivet om effektivisering et annet, i hvert fall hvis effektiviseringsgevinsten skal tilfalle det offentlige, skrev han. Lunder la til at det er mulig å tenke seg en annen finansieringsordning der private barnehager konkurrerer med Kristine Hansen, rådgiver i forbundets sektorpolitiske enhet. muligheter for både lærlinger og voksne. Det overfører kunnskap mellom generasjoner og yrkesgrupper, og stimulerer til samarbeid og refleksjon. Hun tok opp muligheten voksne har til å ta fagbrev gjennom praksiskandidatordningen. Hun mener det er behov for bedre dokumentasjon og verdsetting av realkompetanse. Hun vil ha bedre rådgivning rundt grunnopplæring, også for voksne, og ser behov for livslang karriereveiledning. – Styrking av fagskolene er viktig for å sikre fagarbeidernes etterspørsel etter kompetanse, sier Hansen. For mange yrkesgrupper kan fagskoler være et godt alternativ til universiteter og høgskoler. Men det er også viktig å vise de mulighetene fagskolene gir for å kvalifisere seg for høgskole eller universitet. – Det er mulig for å studere videre også ved å velge en mer praktisk rettet utdanning, påpeker Hansen. Tekst: MONICA SCHANCHE 28 > Fagbladet 9/2011 Illustrasjonsfoto: Titti Brun fbaargang2011 fbseksjonKIR