I Naustdal er det åpen dør inn til barnevernet. Mange foreldre melder selv fra når de ikke mestrer foreldrerollen. Tekst: INGEBORG VIGERUST RANGUL – Å ha en åpen dør inn til saksbehandlerne er helt unikt, smiler barnevernsleder Vidar Nytun. Lett å ta kontakt Naustdal barnevern satser på å komme tidlig inn i saker, gjerne allerede fra barnehagealder. De inviterer skoler, barnehager og andre samarbeidsinstanser med på ansvarsgruppemøter i enkeltsaker. Her forsøker de å løse problemer knyttet til familie og barn og ungdom i fellesskap. Ved å benytte ansvarsgruppemodellen, får samarbeidsinstanser et ansikt å forholde seg til og et eierforhold til menneskene bak problemene, og de får et innblikk i hvordan barnevernet tenker og jobber. – Dette gjør at samarbeidsinstanser lettere tar kontakt med oss i andre saker. Vi får en del bekymringsmeldinger fra barnehager, men mest fra skoler, helsestasjoner og leger, forklarer Nytun. Drop-in Kommunen har etablert tverrfaglige team. I disse teamene sitter representanter fra helsestasjon, barnevern, skole, barnehage, lege og psykiatritjenesten. Teamene tar opp enkeltsaker og problemstillinger på tvers av profesjonene. – Tiltakene gjør at vi i kommunen etter hvert har mange tverrfaglige møtepunkter, og vi kjenner hverandre godt. Det blir lettere å ta kontakt med hverandre. Større kommuner > Fagbladet 9/2011 > 33 colourbox.com INFORMASJON OG SAMARBEID • Flere og flere alvorlige meldinger kommer inn til barnevernet over hele Norge. • Mange kommuner klarer ikke å overholde tidsfristene. • Sogndal, Leikanger, Luster og Balestrand i Sogn og Fjordane har valgt et interkommunal samarbeid. Naustdal velger å stå alene. • Løsningene de har valgt, er forskjellige, men informasjon og utstrakt samarbeid på tvers av etatene er felles suksesskriterer, og de holder fristene. fbaargang2011 fbseksjonKIR