LETT Å TA KONTAKT: Vidar Nytun, leder for Naustdal barnevern, har åpen dør inn til barnevernet og opplever at foreldre selv melder fra. mister muligheten til kjapt å stikke innom nabokontoret og diskutere saker anonymt, mener Nytun. – Folk kommer også selv innom kontoret. Ryktene går om at vi har gjort en god jobb i en del saker, og mange har tillit til oss. Støtter foreldrene Kommunen tilbyr blant annet PMTO (Parents management training oregon), et behandlings- tilbud for foreldre til barn mellom 3 og 12 år som viser tydelige tegn på høyt aggresjonsnivå, og som hyppig kommer i konflikt med andre barn og voksne. Helsestasjonen i kommunen er ofte den som henviser familier til barnevernstjenestens PMTO-tilbud. – I tillegg tilbyr vi Familie- og nettverkstiltaket (FNT) i Sogn og Fjordane. Her er problemene ofte mer sammensatte og mer preget av atferdsvansker, sier Nytun. Familiene får hjelp av to terapeuter ukentlig over seks måneder. Opplegget er skreddersydd den enkelte familie, og foreldrene lærer å sette nødvendige grenser. – Mange foreldre syns dette har hjulpet, og slike tiltak er med på å gi barnevernet et godt rykte. Overvinner bygdedyret Vidar Nytun er innflytter i kommunen. Han kjente ingen fra før og har ingen familiebånd i Naustdal. På barnevernskontoret er de to ansatte. Begge har valgt å bosette seg utenfor kommunegrensen. – Vi har ikke nære relasjoner i kommunen. Derfor kan lille «Anne» i barnhagen og «Ole» på skolen være helt trygge for at sakene deres følges opp på en god måte. I de tilfellene hvor det er venner og bekjente vi behandler saker for, settes disse bort til eksterne konsulenter. 34 > Fagbladet 9/2011 SAMARBEIDSMODELLEN Sogndal, Leikanger, Luster og Balestrand har felles barnevernstjeneste; Sogn barnevern. Sogndal kommune er vertskommune og utfører de oppgavene som de tre andre har delegert. Administrasjonssjefene i de ulike kommunene skal ha melding om alle vedtak som fattes om organisering eller andre forhold som gjelder utøvelsen av tjenesten. 40 prosent av driftsutgiftene er delt likt; 60 prosent er delt etter folketallet. De faktiske utgiftene i enkeltsaker dekkes av egen kommune fullt ut. Klarer oss alene – Interkommunalt samarbeid er veldig populært for tida. I Sunnfjord utredes mulighetene for samarbeid. Vi er skeptiske, men vi må selvfølgelig se på behovene og se hva dette gir oss av fordeler og ulemper, sier barnevernsleder Vidar Nytun i Naustdal kommune. Naustdal kan vise til gode resultater innenfor barnevern, de ligger på sjette plass på kommunebarometeret. De er som andre presset på tid. Nytun ser for seg at i et interkommunalt samarbeid måtte mye av tida brukes i bil for å reise mellom kommunene. Derfor er han redd for at et samarbeid vil bli dyrere for kommunen. – I Naustdal kan vi være godt fornøyd med barnevernet. Hvorfor skal vi samarbeide med dem som ikke er det? spør Nytun. Foto: Ingeborg Vigerust Rangul colourbox.com fbaargang2011 fbseksjonKIR