Fokus I løpet av barnehageåret 2010/2011 deltok 53 barnehageansatte i bydel Sagene i Oslo på etterutdanningskurset Assist. Hovedmålet med kurset er å heve kompetansen og øke motivasjonen til assistenter i barnehagen. Lærerik etterutdanning Elisabeth Almaz Eriksen Høgskolelektor i pedagogikk på Institutt for førskolelærerutdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Kurset arrangeres av bydel Sagene, og gjennomføres av en arbeidsgruppe bestående av engasjerte enhets- og fagledere/styrere. Gjennom kurset får deltakerne månedlige forelesninger om et relevant tema, med påfølgende gruppeveiledninger og små individuelle oppgaver knyttet til undervisningstemaene. Selv om assistentene er hovedmålgruppa, har bydelen prioritert å sende hele personalet på enkelte avdelinger på Assist-kurs. Forskning tyder på at det er større sjanse for at impulsene fra kurset får innvirkning på praksisen i barnehagen når flere har vært på kurs sammen. Kurset er basert på en internasjonal modell for intern etterutdanning, med utspring i bydel Sagene. Modellen er videreutviklet i et samarbeid mellom høgskolene i Oslo og Gävle, samt barnehageledere i Amaroussion (Hellas), Milano (Italia), Motala og Tjörn (Sverige), Reykjavik (Island) og Sagene (Oslo). Hovedtemaet på årets Assist-kurs var «Språkmiljø og språkstimulering i barnehagen». I evalueringen av årets kurs svarer 65 prosent at de alt i alt har hatt stort eller veldig stort utbytte av kurset. Mer konkret svarer en like høy andel at kurset har bidratt til en endring av evnen til å reflektere over egen og andres praksis. I den forbindelsen trekkes særlig veiledningen i grupper fram som en arena som stimulerer til refleksjon og læring. Nærmere 60 prosent svarer at de opplever at kurset har bidratt mye eller veldig mye til å endre av måten de kommuniserer med barn på, samt måten de tilrettelegger for språklige aktiviteter for og med barn. Dette er positive resultater både i lys av målene for kurset, og i forhold til regjeringens strategi for kompetanseheving i barnehagen. eksempelvis i møte med barnehageeiere som gir pålegg om språkkartlegging av alle barn i barnehagen. 81 prosent av kursdeltakerne på årets kurs svarer at kurset har økt deres arbeidsmotivasjon – litt eller mye. Sannsynligvis har vi her å gjøre med en økning i det Willy Haukedal omtaler som den indre, ikke instrumentelle motivasjonen, som kan ha betydning for kvaliteten på arbeidet i barnehagen. Stortingsmeldingen om kvalitet i barnehagen understreker betydningen av et kompetent barnehage- «Assist-modellen har vist seg å være en svært hensiktsmessig måte å drive systematisk etterutdanning på, både nasjonalt og internasjonalt.» Rapporten «Alle teller mer», som i 2009 evaluerte iverksettelsen av rammeplanen i landets barnehager, tar blant annet opp en omfattende og ukritisk bruk av språklige kartleggingsverktøy i barnehagene. I så måte er det viktig at personalet i barnehagen er i stand til å reflektere kritisk over egen praksis, personale. Tilrettelegging for kompetanseutvikling er en kjerneoppgave for barnehageledelse og -eiere. Kvalitetsmeldingen tyder på at vi er et stykke på vei, men mye står igjen. I lys av dette vil jeg derfor oppfordre tillitsvalgte til å kreve at barnehageledelse og -eiere tar nødvendige grep for å sikre en 36 > Fagbladet 9/2011 fbaargang2011 fbseksjonKIR