Seksjonsleder Mer yrkesretta utdanning Kristin Halvorsen ønsker å gjøre fellesfagene i videregående opplæring mer yrkesretta. Regjeringen har satt av ti millioner til dette formålet. Bevilgningen inngår i planen om å utjevne sosiale forskjeller og frafall i skolen. Nyheten om satsingen ble sluppet under årets nasjonale opplæringskonferanse. Utvider FAG ungdom FAG Ungdom, som koordinerer Fagforbundets arbeid med ungdomsarbeidere, er supplert med tre nye medlemmer. De som sitter der fra før er Rune Hauge, Solvår Oppegård og Pia Jacobsen. De nye medlemmene er: Inger Lund, Bodø: fritidsleder Konferansen er lagt opp som et verksted for videre utvikling av grunnopplæringen, og spesielt videregående opplæring. Konferansen tok for seg følgende temaer: Politiske visjoner og framtidas utdanningspolitikk, utdanning i et internasjonalt perspektiv og verdifull utdanning.    VeV med erfaring fra blant annet ungdomsråd og jentegrupper. Sadi Emeci, Drammen: leder for kultur- og ungdomshuset G60. Erlend Meder, Trondheim: jobber som inkluderingsminister i en bydel.    VeV Representert i globalt biblioteknettverk Fagforbundet har fått stemmerett i Den internasjonale bibliotekføderasjonens generalforsamling. Organisasjonen organiserer hvert år den viktigste internasjonale møteplassen for bibliotekansatte, utdanningsinstitusjonene, fagorganisasjoner, politikere og andre aktører innen bibliotek-, dokumentasjons- og informasjonsvirksomhet. Til neste år (i august) samles Den internasjonale bibliotekføderasjonen i Helsingfors. Fag- forbundet ønsker da å tildele reisestipend til et ungdomsmedlem som arbeider i bibliotek. VeV Yrkes-NM 2012 til Akershus Neste års Yrkes-NM arrangeres i samarbeid med Akershus fylkeskommune. Sted er Norges Varemesse på Lillestrøm, og tidspunkt er uke 44. Planen er å legge opp til et arrangement tilsvarende de tid- ligere, med både yrkesmesse og yrkeskonkurranser. Arrangørene håper på minst like mange yrkeskonkurranser som ved forrige Yrkes-NM på Lillehammer. Da var det yrkeskonkurranser i 28 fag.    VeV Leksevilje I fjor høst ble ordninga med frivillig leksehjelp innført for første til fjerde trinn i barneskolen. Den er et lovfesta tiltak for elever som ønsker støtte i læringa. Totalt skal det fordeles åtte timer per uke, med minimum en time per årstrinn. Det har vært mange diskusjoner om hvorvidt leksehjelpa fungerer godt. I debatten blir det pekt på at de som arbeider i ordningen, har for dårlig kompetanse, at det er for få voksne i forhold til antall barn, eller at det hadde vært bedre å prioritere andre tiltak. Det er rammevilkåra som avgjør om det blir bra. Ordninga er fremdeles ny og blir ikke til sånn helt av seg selv. Hvis man i utgangspunktet er skeptisk og uvillig til å satse nok ressurser og engasjement i å lykkes, så får man det heller ikke til. Det er noen forutsetninger som må innfris. Læring, mestring og trivsel oppnås ikke når det er for mange elever og for få voksne til å Leksehjelpa skal bidra til sosial utjevning og ikke bare være for noen utpekte grupper. gi god veiledning. Noen steder blir barne- og ungdomsarbeideren igjen alene med hele skoleklassen. Ordningene som fungerer best, består av både lærere og fagarbeidere eller assistenter, og det er lagt til rette for samarbeid og planlegging. Elever med spesielle behov må få oppfølging også i leksehjelpa, og flerspråklig kompetanse må være tilgjengelig. God informasjon og et godt samarbeid med foreldrene er en annen forutsetning. Det kreves også godt samarbeid mellom leksehjelpere og lærere. Leksehjelpa skal bidra til sosial utjevning og ikke bare være for noen utpekte grupper. Da må det tas hensyn til hvilke behov elevene har. Det kan bety at en skyssordning må på plass, eller at elevene trenger å spise litt før de går i gang. METTE HENRIKSEN AAS De ansatte spiller en nøkkelrolle. De må få mulighet til kompetanseheving for å bli gode leksehjelpere, samt få oppgaver de mestrer. Så kan elever og foresatte få oppleve leksehjelpa som det positive tilbudet det er; nemlig tiltak som skal fremme mestring, læring og trivsel i et godt og trygt miljø. 38 > Fagbladet 9/2011 colourbox.com fbaargang2011 fbseksjonKIR