Bare spør Fagbladets ekspertpanel Fagbladet videreformidler spørsmål av allmenn interesse om blant annet tariffavtaler, juridiske arbeidslivssaker og -lover, videreutdanning og spørsmål angående LOfavør og Sparebank 1 til et ekspertpanel. Eksperter i dette nummeret: Kristine Hansen Etter- og viderutdanning Utdaninngsspørsmål og stipendordninger. Unni Rasmussen Tariff Spørsmål som angår tariffavtaler og forhandlinger. Brev som ikke kommer på trykk, blir ikke returnert. Vi har dessverre ikke anledning til å svare på henvendelser som vi ikke finner plass til i bladet. Hvis du får problemer på arbeidsplassen, ta først kontakt med din lokale tillitsvalgte. Det er derfor hun eller han er der. Økonomisk hjelp til studier SPØRSMÅL: Jeg har fått et tips om at det er mulig å søke Fagforbundet om å få dekket en del utgifter i forbindelser med studier, for eksempel kjøp av studie-pc, skolebøker, etc. Slik jeg har forstått det, er dette mulig hvis en har tjent et minimumsbeløp året før en begynte på studiet og har vært medlem i Fagforbundet i tilstrekkelig mange år. Marie SVAR: Yrkesaktive medlemmer i Fagforbundet (ikke elev- og studentmedlemmer) kan søke om stipend til ulike typer etter- og videreutdanning, grunnopplæring, lese- og skriveopplæring og andre yrkesfaglige kurs. Også tidligere yrkesaktive medlemmer som går inn i en studentsituasjon med redusert kontingent kan søke stipend. Stipendordningen har to kategorier: Én for utdanninger som er formelt kompetansegivende og én for kortere yrkesfaglige kurs. I tillegg er det et eget stipend for medlemmer med spesifikke lese- og skrivevansker. Det er regler for hva som dekkes og hvilke opplysninger som må være med i søknaden: Søknaden må fremmes før utdanningen/kurset er avsluttet. Du må oppgi navn på kurset/utdanningen og skrive hvem som er arrangør/tilbyder. Du må oppgi kursets/utdanningens lengde (varighet for kurs og grunnopplæring/ studiepoeng for utdanninger fra høgskoler og universitet). Det kan søkes om støtte til kurskostnader, semesteravgift, lærebøker, eksamenskostnader, datatekniske hjelpemidler (25 prosent, maks 2500 kr.). Ordningen dekker ikke tapt arbeidsfortjeneste, reisekostnader og diett. I søknaden altså til sammen 30 virkedager hvert år. Virkedager i ferien som etter en arbeidsordning likevel ville vært fridager for arbeidstakeren, regnes som avviklede feriedager. Likeledes er lørdager feriedager for de som bare arbeider mandag til fredag. Det skal ikke regnes timer ved avvikling av ferie. Det er kun hele dager som gjelder. I medhold av ferieloven § 7 kan arbeidstaker kreve at hovedferien, som omfatter 18 virkedager (3 uker), skal gis i hovedferieperioden 1. juni–30. september. Av ferieloven § 6 fremgår det at arbeidsgiver i god tid før ferien skal drøfte fastsetting av feriefritiden med den enkelte arbeidstaker eller tillitsvalgte. Oppnås ikke enig- For lite ferie? SPØRSMÅL: Jeg jobber nattevakt på et sykehjem i kommunen, og vi får ta tre uker ferie sammenhengende. De siste to ukene må vi ta ut i løpet av året. Jobben min går i en turnus på seks uker, og i løpet av den turnusen har jeg fri to sammenhengende uker. Jeg var pålagt å ta ferie i pulje én, og da ønsket jeg tre uker. Den tredje og siste uka hadde jeg friuke, men valgte den for å få tre uker sammenhengende. Etter de tre ukene jeg ønsket, hadde jeg ifølge turnusen en friuke. Den uka ønsket jeg ikke ferie siden jeg likevel hadde fri, så jeg var tilgjengelig for å jobbe ekstra hvis arbeidsgiver hadde behov for det. I stedet ønsket jeg den fjerde ferieuka litt senere på høsten. Men da fikk jeg beskjed om at jeg ikke hadde ferie til gode. Det viste seg at lederen vår har talt timene jeg jobber, og i tillegg puttet inn min friuke som ferie. Til sammen har hun regnet ut at jeg jobbet 101,75 timer på seks uker og hadde dermed ikke flere ferieuker til gode. Jeg mener å ha lest at en skal ha sammenhengende 25 virkedager i ferien. Mitt spørsmål er: Kan lederen virkelig bare regne timer? Hvordan blir dette i forhold til at jeg blir trukket fem hele uker av lønna, samtidig som jeg bare får 101,75 timer ferie?    IF SVAR: Mitt svar er gitt ut ifra at du er ansatt i kommunen og omfattet av ferieloven og hovedtariffavtalen mellom KS og LO/Fagforbundet. Ekstraferie for arbeidstakere over 60 år har jeg ikke tatt hensyn til. Det skal ikke regnes timer ved avvikling av ferie. Det er kun hele dager som gjelder. I medhold av ferieloven har arbeidstakerne krav på 25 virkedager ferie hvert år. Med virkedager menes «svarte» dager på kalenderen. I tillegg kommer den avtalefestede ferien med fem virkedager – 24 > Fagbladet 9/2011 fbaargang2011 fbseksjonKON