ALLE HAR ET ANSVAR For best mulig å kunne møte de sårbare barna, har fire kommuner gått sammen i et interkommunalt samarbeid og etablert Sogn barnevern. – I Sogndal arbeider vi for å få til en sømløs tjeneste på tvers av etatene for å gi en helhetlig tjeneste med god kvalitet. Det er blant annet etablert tverrfaglige grupper der ansatte kan ta opp bekymringssaker anonymt eller åpent med foreldrenes samtykke, sier kommunalsjef Inger Pedersen. Jobber sammen Sogn barnevern er et relativt stort kontor med til sammen 9,3 stillinger. Det sikrer at ingen av saksbehandlerne har for tette bånd til brukerne. En sømløs tjeneste krever at «ditt» og «mitt» blir til «vårt» og at alle tar ansvar. Kommer lille «Anne» ofte i barnehagen med blåmerker rundt håndleddene eller muggent brød i matpakka, eller skulker «Ole» skolen, har alle et ansvar for å gripe inn og melde fra. Sogn barnevern har ikke åpen dør slik som i Naustdal. Det er helsestasjonen som er lavterskeltilbudet. I tillegg har skolene og barnehagene sin kontaktperson i barnevernet, og de har sin helsesøsterkontakt. Trygt å melde fra Sogn barnevern driver aktiv informasjonsvirksomhet om barnevernets arbeid i de fire kommunene som er med i samarbeidet. I Sogndal kommune blir blant annet etater som er i kontakt med barn, ungdom og foreldre informert om hvordan de detaljert skal gå fram hvis de har mistanke om barn eller ungdom som ikke har det bra. – Vi har også hatt opplæring om taushetsplikten. Denne typen tiltak har hjulpet, og vi ser en økning i antall meldinger til barnevernet. Ansatte er blitt mer trygge på hvordan de skal gå fram, sier Pedersen. I Luster kommune blir det jobbet aktivt inn mot skoler og barnehager. De deltar i prosjektet Sammen for barn og unge i regi av KS og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Målet med dette lokale prosjektet er å bedre det forebyggende arbeidet og å få et større fokus på samordning av tjenestene. Luster arbeider også med å lage en prosedyrehåndbok for alle som jobber med barn og unge. Leikanger skal satse på utadrettet informasjon. Denne kommunen har færrest meldinger til barnevernet. Balestrand, som er helt ny i det interkommunale samarbeidet, skal ha møter og seminarer med skoler og barnehager nå i høst. – Det skal føles trygt for barnehager og skoler å melde fra, sier Pedersen. Tryggere ansatte Bakgrunnen for det interkommunale samarbeidet mellom de fire kommunene var at de hadde få fagpersoner, høy gjennomtrekk og sårbarhet ved fravær. – De ansatte har hele tida ønsket dette samarbeidet. De kjenner problemene på kroppen. Tilbakemeldingene vi får, er at vi nå har et større fagmiljø og tryggere saksbehandlere. Kompetanseheving står også på timeplanen, sier kommunalsjef Inger Pedersen. TRYGT FOR ALLE: Sogn barnevern er et interkommunalt samarbeid mellom fire kommuner. Slik unngår vi private bånd mellom brukere og saksbehandlere, mener kommunalsjef Inger Pedersen. Fagbladet 9/2011 > 35 Foto: Ingeborg Vigerust Rangul fbaargang2011 fbseksjonKON