Seksjonsleder Skal bli tydeligere Sektorpolitisk enhet er siste skudd på fagforbundsstammen. Med den nye enheten får for eksempel etter- og videreutdanning økt oppmerksomhet. " Hvilken betydning vil den nye organiseringen få for medlemmene? " Jeg håper det bidrar til at Fagforbundet blir tydeligere innenfor de områdene som ikke handler om det enkelte fag, men er saker som legger rammebetingelser for jobben de gjør, sier leder av sektorpolitisk enhet Bjørn Christiansen. I tillegg til lederen vil sektorenheten ha tre rådgivere med bakgrunn fra de yrkesfaglige seksjonene i Fagforbundet. " Det kan for eksempel være spørsmål omkring kompetanse og livslang læring, avhjemling av sykehjemsplasser, helse- og sosialrettslige spørsmål, helhetlig skoledag, anbudsordninger og eierskap i kollektivtransport NY KOST: Bjørn Christiansen, leder for den nyopprettede sektorpolitiske enheten i Fagforbundet og renhold, sier Christiansen. Sektorpolitisk enhet vil også jobbe med folkehelseperspek- tivet i samhandlingsreformen og Nav som tjenesteområde. Utforming av yrkesfaglige utdanningstilbud på de ulike feltene vil fortsatt være seksjonenes ansvarsområde. Tekst og foto: SIDSEL HJELME IKT-konferanse om sikkerhet Fagforbundet inviterer i samarbeid med Høgskolen i Gjøvik og Norsk senter for informasjonssikring til IKTkonferanse 19. 20. oktober. Hovedtema blir det generelle trusselbildet, cloud computing, nettverkssikkerhet, autentisering og digital etterforskning. Konferansen holdes på Høgskolen i Gjøvik. Fagforbundet dekker deltakeravgift og måltider. Reise og overnatting må dekkes av den enkelte eller av arbeidsgiver. Påmelding innen 10. oktober.    MoS Populært studium i personalledelse Fagforbundet og Høgskolen i Hedmark tilbyr studiet Personalledelse i offentlig forvaltning. Deltidsstudiet er samlingsbasert og går fra oktober 2011 til april 2012. Studiet retter seg spesielt mot personalmedarbeidere og personalsjefer. Studiet koster 6000 kroner for medlemmer i Fagforbundet og 9000 for ikke-medlemmer.  Innholdet i studiet er blitt til i nært samarbeid med Fagforbundets faggruppe personal. Vi ser nå på muligheten for å opprette parallelle klasser for å få med så mange som mulig, sier Marit Wahlstedt, prosjektansvarlig for etterutdanning til Fagbladet.    MoS Krevende personalarbeid I festtaler både i private og offentlige virksomheter omtales menneskene som suksessfaktor og en viktig ressurs. De fine ordene er ikke bestandig lett å kjenne igjen i hverdagen. Det kan ha mange årsaker. Kravet til omstilling, effektivitet og fleksibilitet gjør ofte at de som sitter på toppene kutter noen svinger. Det rammer hele organisasjonen og skaper stress, utrygghet, ofte konflikter og i verste fall høyt sykefravær. Derfor er det så viktig at de som jobber med personal  eller HR (human resourses) kan sitt fag. Vi går inn i årets siste kvartal med nye koster på arbeidsgiversiden i kommuner og fylkeskommuner. For mange av Fagforbundets medlemmer vil dette medføre en ny arbeidsgiverpolitikk. For dere som i tillegg er medlemmer i Seksjon kontor og administrasjon (SKA) og jobber i Personalarbeid er en profesjon som krever et bredt spekter av kunnskap og ferdigheter. personal, kan utfordringene bli store. Personalarbeid er en profesjon som krever et bredt spekter av kunnskap og ferdigheter. Det er en rolle der en sitter mellom barken og veden. Eier, enten det er i offentlig eller privat, har styringsrett og naturlig nok sine mål for virksomheten. Lov- og avtaleverket er rammer som regulerer de ansattes plikter og rettigheter. Personalarbeid krever til enhver tid oversikt over sykefravær, ferie og permisjoner. Lister og statistikker skal kjøres ut. Personalopplysninger skal behandles i henhold til personvernloven. I tillegg kommer IArutiner og tyngre saker som Akan-arbeid. En personalarbeider må være både profesjonell og medmenneskelig i spennet mellom å rekruttere medarbeidere, utvikle medarbeidere, administrere medarbeidere og avvikle arbeidsforhold. GERD EVA VOLDEN SKA har en egen faggruppe for personalarbeidere. I nettbutikken til Fagforbundet er det temahefter om ledelse som enten kan lastes ned eller bestilles. I den utsatte posisjonen våre medlemmer med personalansvar er, kan jo yrkesfaglige frokostmøter eller tiltak for personalarbeidere være en fin ende å begynne høstens seksjonsarbeid med. 38 > Fagbladet 9/2011 fbaargang2011 fbseksjonKON