Redigering: Per Flakstad Illustrasjoner: www.tonelileng.no Adresse: Fagbladet, Postboks 7003St.Olavs plass, 0130 Oslo E-post: barespor@fagforbundet.no Lov og rett på jobben Thrine Skaga, leder for forbundsadvokatene i Fagforbundet Oppsigelse eller avskjed En av grunnene til at Fagforbundet har satset på å ha egne advokater, er blant annet for å kunne hjelpe våre medlemmer dersom de opplever at arbeidsgiver vil avslutte arbeidsforholdet. Å bli sagt opp eller avskjediget er svært alvorlig for den som blir rammet, og det er vår jobb å sørge for at lovens regler blir fulgt. Arbeidsmiljøloven er en vernelov som skal beskytte den ansatte mot usaklig vurdering fra arbeidsgiver. Oppsigelse og avskjed er et omfattende juridisk område, men denne gangen tenkte jeg å sette fokus på i hvilken grad våre medlemmer må tåle en annen vurderingsnorm enn andre når de jobber i helsesektoren. Når det skal vurderes hvorvidt et arbeidsforhold skal bringes til opphør enten via en oppsigelse eller avskjed, så vil det normalt være to parter: arbeidsgiver og den ansatte. I helsesektoren vil det i mange tilfeller også være en tredje part: brukeren. Vi har oversiktlig lovgivning som ivaretar pasientene/ brukerne, og det kan i enkelte tilfeller bli utfordrende når vern/hensyntaken til brukeren må veies opp mot den ansattes rettigheter, for eksempel der en bruker påstår at omsorgsutøveren ikke har gjort som den skulle. Vi har erfaring med at slike situasjoner ofte tilspisser seg, og at arbeidsgiver i mange tilfeller uten særlig undersøkelse umiddelbart legger brukerens uttalelser til grunn. Dersom beskyldningene er grove, velges avskjed som reaksjonsform. Dette er mye mer alvorlig enn oppsigelse. Blant annet avsluttes arbeidsforholdet umiddelbart, og man har dermed ikke rett til å stå i stillingen til saken er endelig avklart. Den ansatte får i mange tilfeller ikke den samme muligheten til å beskytte seg mot en slik alvorlig reaksjonsform som andre. Arbeidsmiljølovens verneregler gjelder for alle, og vi mener derfor at helsepersonell på lik linje med alle andre arbeidstakere, må få de samme muligheter til å forsvare seg mot urimelige påstander. Arbeidsgiver må derfor forholde seg til at avskjed i slike situasjoner må være like strengt vurdert og dokumentert som i alle andre avskjedssaker. Men når dette er sagt, så vil enhver som kommer opp i en slik situasjon, ha en fordel dersom det foreligger åpenhet og mest mulig løpende rapportering fra arbeidstakeren i forhold til utradisjonelle hendelser, så dette kan være smart å tenke på dersom du skulle oppleve noe slik. må det også oppgis hvorvidt du får støtte fra andre til utdanningen/kurset, for eksempel arbeidsgiver eller Nav. het, fastsetter arbeidsgiver tiden for ferie. Arbeidstaker kan imidlertid kreve å få underretning om feriefastsetting senest to måneder før ferien tar til. Du oppgir at du i løpet av en seks ukers turnus har to sammenhengende uker fri. Videre oppgir du at du i løpet av seks uker arbeider 101,75 timer. Dette tilsier at du ikke arbeider i 100 prosent stilling. Ut i fra det ovennevnte må det da bli slik at noen av dine feriefridager kommer på dager hvor du allerede har arbeidsfri. Det stemmer nok derfor at du har avviklet tre ukers sammenhengende ferie. Jeg mener imidlertid at du for 2011 har enda to ferieuker. Hvorvidt feriefridagene i disse to ukene kommer på dager hvor du har arbeidsfri, avhenger av hvilke turnusuker dere blir enig om at du skal ha ferie. Det naturlige vil være at det blir to andre av turnusukene enn de som er berørt av de tre ukene du har avviklet sammenhengende. Kostnadene som det søkes om å få dekket, må dokumenteres med originale dokumenter. Mange medlemmer bruker ordningen for studiestøtte, og i høyremenyen på Fagforbundets hjemmeside finner du mer detaljert informasjon om den. Søknader behandles fortløpende i Fagforbundet sentralt i løpet av tre uker etter at de har kommet hit. Kristine Hansen, rådgiver i sektorpolitisk enhet Dersom dere blir enige om at du kan dele opp restferien på to uker i enkeltdager, har du krav på så mange dager fri som du normalt ville hatt dager med arbeidsplikt i de ukene. Dere må altså bli enige om hvilke to turnusuker restferien skal avvikles og se hvor mange dager du har med arbeidsplikt disse to ukene. Det er viktig å skille på feriefritid og feriepenger. I kommunal sektor blir feriepengene utbetalt i juni, samtidig som det trekkes for all ferie. I og med at du ikke arbeider 100 prosent stilling, blir du heller ikke trukket for 100 prosent lønn. Du blir trukket for ferie ut i fra stillingsstørrelsen. Som regel er det samsvar mellom de arbeidsdager det trekkes for i juni og antall feriefridager som faller på dager med arbeidsplikt. Noen ganger kan det være avvik, men det vil jevne seg ut over noen år. Unni Rasmussen, rådgiver i forhandlingsenheten Fagbladet 9/2011 > 25 fbaargang2011 fbseksjonSAM