RUSHTID: Verkstedet er åpent 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Men på natta er det rushtid. Feilene skal være rettet før passasjerene er ferdig med frokost og klar for å reise på jobb. som de gamle. Møkka må lirkes ut av krokene. Det gjør arbeidet mer belastende, kommenterer Vestgren. Da type gulvbelegg ble valgt, tenkte ingen på at salt, sand og møkk skulle ut av vogna hver natt. Vi spør om renholdere ble tatt med på råd i sin tid, og det blir møtt med lav, hoderistende latter. – Ingen liker disse vognene. Men sånn er det bare. Vi gjør jobben uansett, kommenterer Muhammed. Så vel mekanikere som elektrikere, renholdere og spesialarbeidere uttrykker én ting: Dette går ikke veldig mye lenger. De er spent på framtida. En forutsetning for å få nye trikker i Oslo, er oppgradert infrastruktur. Til det trengs 6,6 milliarder kroner, sammenlagt for trikk og t-bane. På 20 strekninger i byen holder trikkene redusert hastighet, enkelte steder helt nede i 15 kilometer i timen. Infrastrukturen er falleferdig. Ifølge Ruters rapport, «Vedlikeholdsetterslep og kapitalbehov», er etterslepet på vedlikehold for t-bane og trikk sammenlagt på svimlende seks milliarder, seks hundre og åtti millioner kroner. Av dette trenger trikken 1,3 milliarder kroner. Deretter vil det være et årlig behov for 156 millioner kroner for å opprettholde nødvendig standard. Venter på utredninger Ruter foreslår å låne 1,3 milliarder til å oppgradere trikkeskinnene, noe som er påkrevet for å investere i nytt materiell. Byråd for samferdsel og miljø i Oslo, Jøran Kallmyr (Frp), avviser et slikt låneopptak nå. – En beslutning om reinvestering i trikkens infrastruktur i dette omfanget må vurderes sammen med andre behov innenfor sektoren, fastslo han overfor bystyret i sommer. Byrådets standpunkt er at kommunen ikke kan binde seg økonomisk eller kontraktsmessig til en trikkeanskaffelse før finansieringen av infrastrukturen er avklart. – Det vil også være lite hensiktsmessig og uforholdsmessig kostbart å leie trikker, opplyste byråden. Klare for utskiftning Samtidig er trikkevognene utskiftningsklare. Det kommer ikke som noen overraskelse. Mer enn halvparten av vognparken er fra 80-tallet, og har rundet eller runder snart 30 år. 32 trikker er av typen SL95 som ble levert mellom 1999 og 2003. I forhold til alder burde de rulle til minst år 2020. Verken Ruter, politikere og aller minst de som jobber med materiellet, har noen tro på at det er mulig. Allerede nå har flere stått parkert i mer enn ett år, grunnet tekniske feil og mangel på deler. Det syns tydelig i vedlikeholdsbudsjettet. De nye trikkene har nesten 30 prosent høyere vedlikeholdskostnader enn de som er 20 år eldre. Fagbladet 9/2011 > 35 fbaargang2011 fbseksjonSAM