Seksjonsleder Øker jevnt og trutt Fagforbundets Seksjon samferdsel og teknisk har hittil i år økt med 170 medlemmer, og teller nå totalt 67.828 personer. Det totale antallet medlemmer i Fagforbundet var i august økt til 319.830.    OT Renholdsledere møtes i Bodø Fagforbundet inviterer renholdere til konferanse i Bodø 19. og 20. oktober. Konferansen vil bli holdt på Radisson Blue Hotell, og er spesielt rettet mot renholdsledere i kommunen. På programmet står temaer som renholdsplanlegging, inkluderende arbeidsliv, integrering og flerkulturell arbeidsplass, bedriftshelsetjenste og forebyggende tiltak, NS Insta 800 og smitterenhold. På konferansen vil også årets renholder bli presentert. For program og påmelding: www.fagforbundet.no/sst    OT Brannutdanning på programmet 3. og 4. oktober inviterer Fagforbundet landets brannsjefer til seminar i Ålesund. Der skal blant annet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) presentere utdanningsutvalgets arbeid. DSB vil også gi en statusrapport om nødnettet Terra. Det vil bli en gjennomgang av utfordringer med brannberedskap i små kommuner og hvordan håndtere utfordringer på arbeidsplassen. Brannmester Dag Skaseth fra Oslo brann- og redningsetat vil gi deltakerne en gjennomgang av hvordan utfordringene ble løst under terrorangrepet i Oslo 22. juli. For program og påmelding: www.fagforbundet.no/sst. OT Facebook for trikken Oslo Sporveiers Arbeiderforening krever handling for trikken i Oslo, før infrastruktur og trikkemateriell faller helt sammen. Et av medlemmene, Sebastian Døring, har opprettet en egen Facebook-side for trikken i Oslo, med oppdatert informasjon og opprop til støtte for trikken på www.facebook.no/reddtrikken. OT Kurs for gartnere 19. og 20. oktober inviterer Fagforbundet til kursdag for gartnere og andre grøntfaglig ansatte som jobber med offentlige anlegg. Kurset holdes på Gjennestad gartnerskole i Stokke i Vestfold. Tema for kurset er offentlige anlegg fra vugge til grav, og innledere vil ta tak i manglende kommunikasjon mellom de som planlegger et anlegg og de som gjør det daglige vedlikeholdet. OT Nettverk havn Fagforbundet inviterte i august havneansatte til å bli med i et nettverk der det blir sendt ut informasjon og nyheter til ansatte ved havnene. De første ukene meldte mer enn 40 havneansatte seg på nettverket. De er alle fra havner fordelt over hele landet.    OT Vi vil, vi vil – vi må få det til! Noe må gjøres for å sikre bedre gjennomføring av videregående opplæring. Hvorfor framstår vi så maktesløse overfor dette problemet – særlig i forhold til yrkesfag – når vi vet hvor sårt vi trenger fagarbeidere? Forslag om tiltak kommer fra flere hold: Kunnskapsdepartementet lanserer Ny giv i samarbeid med lokale myndigheter, forskere «roper på gull av gråstein» og tettere oppfølging av elevene, mens enkelte fagopplæringssjefer i fylkene satser på tidlig formidling av lærlinger. Samtidig strever kommuner med å forstå hva som menes med tidlig innsats og med å skaffe nok ressurser til alt som kreves av dem som barnehage- og skoleeiere. Vi kan jo håpe på en liten bedring på statistikkene i høst – med samsvar mellom tilbudet av læreplasser og hva som etterspørres. Blir undervisningen på Vi vil ha en skole som fører til gode utsikter i arbeidslivet og inkludering i samfunnet.» videregående skole mer motiverende for elevene når det satses på yrkesretting og bedre relevans i opplæringa? Blir elevene fulgt opp og opplever at de blir tatt på alvor? Får elevene nødvendig rådgivning fra voksne som oppdager og bygger på deres potensial? Fagforbundet støtter tiltak som sikrer ungdom ei meningsfylt tid under videregående opplæring. Vi vil ha en skole som fører til gode utsikter i arbeidslivet og inkludering i samfunnet. Samtidig må stolte og kunnskapsrike fagarbeidere synliggjøres, og få vist hvilke muligheter ungdommene har i vente i arbeidslivet. STEIN GULDBRANDSEN Fagforbundet vil ha lovfesta rett til læreplass. Vi mener det er viktig å styrke ungdommenes rett, å gi dem trygghet om at når de starter en yrkesfaglig utdanning – skal de få lov til å fullføre. Slik det fungerer i dag, har ikke elevene noen garanti for at dette er mulig. Finnes ikke nok læreplasser, må det komme på plass et alternativt Vg3 med opplæring som ligger nært opp til det arbeidslivet tilbyr. Flere læreplasser i offentlig og privat sektor er en forutsetning! 38 > Fagbladet 9/2011 fbaargang2011 fbseksjonSAM