UNIBUSS-SKANDALEN: Slo alarm i årevis Tillitsvalgte i Unibuss har gang på gang slått korrupsjonsalarm. De avviser at MANskandalen som nå rulles opp, kan ha overrasket noen. I løpet av høsten har seks personer blitt pågrepet og siktet for korrupsjon i forbindelse med avtaler gjort i Oslo kommunes busselskap Unibuss. Tre av de siktede er eller har vært ledere i Unibuss, inklusiv selskapets administrerende direktør. Opprullingen startet i Tyskland da en MAN-leder ble dømt for å ha bestukket to i Unibuss med til sammen fire millioner kroner. – Unibuss er pill råttent, sier Jan Erik Skog, som var de ansattes representant i styret fra 1999 til 2009. Han varslet om korrupsjon, og leverte en lang rekke rapporter om kritikkverdige forhold. Bortsett fra kritikk fra kommunerevisjonen i 2009, skjedde det ikke noe. VARSLET: Tillitsvalgte i Fagforbundet har i ti år rapportert om mange tilfeller av korrupsjon i Unibuss til Oslo kommune uten at noen har reagert. Enighet om arbeidstid Rådmannen og tillitsvalgte i Trondheim ble i begynnelsen av oktober enige om en rammeavtale om dispensasjon fra arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid. Den ferske avtalen om dispensasjon fra arbeidstidsbestemmelsene gjelder bare i tilfeller der ordinære turnuser vil føre til at brukerne ikke får tilstrekkelig omsorg og pleie, opplyser partene til NTB. Partene har vært i forhandlinger siden i mars da det ble avdekket brudd på arbeidsmiljøloven ved flere helseinstitusjoner. Fagforbundet slo alarm om ulovlig overtid blant vikarer i februar. En rapport avdekket over 26.000 brudd på arbeidstidsbestemmelsene i 2010 og begynnelsen av 2011. De fleste tilfellene gjaldt ansatte med stillingsprosent på 20 prosent eller mindre. I august vedtok bystyret å øke grunnbemanningen slik at 70 prosent av fraværet kan bli dekket av egne ansatte. I tillegg får alle ansatte en stilling som samsvarer med den faktiske arbeidsmengden de siste 15 månedene.    PLF – Det startet allerede da Unibuss flyttet til Alnabru, forteller Skog. Han meldte fra om at det ble stjålet av lasset. Han rapporterte sjefer som fraktet vekk utstyr, og reagerte da innkjøpssjefen sa opp alle leveranseavtaler og tegnet nye med kompiser. Skog rapporterte også en leder som kjøpte inn biler han selv solgte fra sitt eget verksted, og satte ut jobber til sitt eget verksted. Slik fortsatte det år etter år. – Men de tok oss ikke seriøst, sier Skog. Også Stein Guldbrandsen, leder av Seksjon samferdsel og teknisk i Fagforbundet, slo korrupsjonsalarm i Unibuss mens han var tillitsvalgt i 2002 og 2004. – Selskapets styre og eieren Oslo kommune er blitt informert om dette i ti år, sier han. Han oppfordrer byråden til å reversere oppsplittingen av Oslo sporveier. – Det er dokumentert både tryggere og billigere, sier Guldbrandsen. Tekst og foto: OLA TØMMERÅS Svensk privatiseringsfiasko Gjennom 20 år har Sverige konkurranseutsatt og privatisert velferden. En ny rapport viser at det verken har gitt bedre kvalitet eller lavere kostnader. Det er forskere i den politisk uavhengige tankesmien SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle) som har gransket konsekvensene av den svenske privatiseringspolitikken. I de siste tiårene er det skjedd et systemskifte i den svenske velferdsmodellen, fastslår SNS-forskerne. I dag arbeider nesten en av fem ansatte i velferdssektoren i privat regi. Politikernes løfter om lavere kostnader, bedre kvalitet og økt effektivitet har ikke blitt oppfylt. Derimot har de påvist en del negative effekter som har direkte sammenheng med privatiseringene: Sverige har fått økte skiller. Hvordan måles kvalitet i barnehagen eller på sykehjemmets demensavdeling? spør forskerne. Mange av velferdens tjenester er vanskelige å oversette i tall. NHOs søsterorganisasjon, Svenskt Näringsliv, kaller rapporten fra SNS tendensiøs. Tekst: NINA SANDÅS LØFTEBRUDD: Privatiering av svenske velferdstilbud har verken blitt bedre eller billigere. Fagbladet 10/2011 > 5 Illustrasjonsfoto: Vegard Velle fbaargang2011 fbseksjonHEL