Frustrasjon i barnevernet KURSTILBUD AFTENSKOLEN Region 1 • Kveldsklasser • Fjernundervisning • Nettforelesninger KUNNSKAPSKURS • Helseassistent • Legemiddelhåndtering • Pedagogikk • Sosialpedagogikk • Spesialpedagogikk • Krisepedagogikk • Sorgogsorgreaksjoner • Utviklingspsykologi • Kommunikasjon • Ledelse VIDEREUTDANNING • Barsel- og barnepleie • Psykisk helsearbeid Se www.aftenskolen.com Tlf. 73572800 VIDEREGÅENDE SKOLE • Helse- ogsosialfag • Barne- og ungdomsarbeider • Helsefagarbeider • Aktivitør • Fellesfag(allmennefag) FAGSKOLEUTDANNING • Autismeomsorg • Eldreomsorg • Kreftomsorg og lindrende pleie • Rehabilitering • Spesialpedagogikk • Veiledning e-mailadresse: trondheim@aftenskolen.no www.aftenskolen.com • E-post: trondheim@aftenskolen.no • Telefon: 73 57 28 00 Fosterforeldre til barn med funksjonshemning syns ikke barna får den nødvendige oppfølgingen. Barna selv føler seg som kasteballer i systemet. Og saksbehandlerne føler de må bruke tid på ansvarsavklaring. Dette viser en rapport fra Nova. – Det er mulig å bli bedre til å følge opp barn og unge med nedsatte funksjoner, mener Tonje Gundersen. Hun har ledet Novastudien. – Enkelt sagt er et av problemene at barna har krav på tilskudd og hjelp både fra helse- og sosialetaten og barnevernet, sier hun til forskning.no. – Begge etater har trange budsjetter, og mener ofte at den andre skal ta en større del av regninga. Da får ikke barna alltid det de har krav på, sier Gundersen. Hun forteller at mange fosterforeldres erfaring er at de har fått oppgaven som fosterforeldre fordi de er erfarne og ressurssterke, samtidig som de opplever at nettopp engasjementet deres er til hinder for samarbeidet med barnevernet. De betrakter gjerne saksbehandlerens opptreden som utslag av at han eller hun er underlagt et system som gjør dem delvis handlingslammet. For saksbehandlerne i barnevernet er det en utfordring at barn med nedsatt funksjonsevne har rettigheter etter ulike lovverk. Siden det har betydning for betalingsansvar, bruker barnevernet mye tid på ansvarsfordeling. KES Ambulante team rykker ikke ut Fem år etter at Stortinget vedtok at alle distriktspsykiatriske sentre (DPS) skulle ha et ambulerende akutt-team, har forskere ved Høgskolen i Buskerud sett på oppfølgingen. Bengt Karlsson, professor ved Avdeling for helsefag, opplyser at 15 av totalt 74 DPSer ennå ikke har opprettet et slikt tilbud. Studien avdekket stor variasjon i de etablerte teamenes profil, arbeidsmåter og tilgjengelighet. De fleste teamene arbeider på dagtid. Noen få har utvidet åp- ningstid til kveld og i helger, mens bare ett av teamene har døgnåpen tjeneste alle dager i uka. Noen team er ikke ambulerende, men krever at pasientene reiser til akutt-teamet. – Vi fant også flere avvikende holdninger når det gjelder å følge sentrale helsepolitiske føringer. For eksempel at teamene i så stor grad som mulig skal involvere pårørende i behandlingssamarbeidet. Flere gjør det overhodet ikke, forteller Karlsson til høgskolens nettside.    KES 38 > Fagbladet 10/2011 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2011 fbseksjonHEL