TEMA: Mobbing GJER INNTRYKK: – Han spelar meg godt, seier Tor Henning, som var til stades på ei framsyning. stå at dette var barndommen hans. Han har ingen kontakt med dei han gjekk på skule med. Han høyrde heller ikkje noko frå nokon av dei etter at stykket vart spelt. Det beste med å ha stått fram med historia si, er likevel alle tilbakemeldingane og støtta Tor Henning har fått. – Elever som har sett stykket, har kontakta meg og takka meg. Dei seier at dei kjenner seg att. Det gjer inntrykk, seier han. – Eg trur ikkje ting vil endra seg, likevel har eg eit håp. Men det skal nok meir til enn eit teaterstykke for å endre folks haldningar. Meir enn eit Manifest mot mobbing. Mindre mobbing Den gode nyheten er at det mobbes mindre enn for 20 år siden. Den dårlige er at det er langt igjen til god behandling av vonde mobbesaker. Tekst: TITTI BRUN Undersøkelser viser at det er skjedd en positiv utvikling de siste 20 årene. Færre opplever å bli mobbet, færre sier de mobber, og færre observerer mobbing på arbeidsplassen. – Myten om at terskelen for å kalle noe mobbing er blitt lavere, er det ikke hold i. Det vises ved at det faktisk er blitt mindre mobbing, fastslår Ståle Einarsen, professor ved det psykologiske fakultetet ved Universitet i Bergen. Bedre forebygging Det fins ingen dokumentert forklaring på denne positive nedgangen. Kanskje fokus på mobbing har hjulpet, i tillegg til at arbeidslivet har forandret seg. – På 1980- og 90-tallet var arbeidslivet mer statisk. Både de ansatte og sjefene ble på samme plass i tiår etter tiår. I dagens arbeidsliv skifter folk oftere jobb, med den fordelen at problemer kan løse seg opp. Det tar tid å utvikle en mobbeprosess. Ubrukt kunnskap Vi har kanskje blitt bedre til å forebygge mobbing. Samtidig blir den mobbingen som faktisk skjer, ofte dårlig håndtert. Einarsen viser til at det fins gode metoder for saksbehandling, men de blir for lite brukt. Mange mangler den nødvendige kompetansen. – Reglene i arbeidslivet følges ikke, og mange bruker feil metode. Det er langt igjen til arbeidslivet har tatt i bruk de gode verktøyene som fins. Ståle Einarsen, professor ved det psykologiske fakultetet, Universitet i Bergen. ARBEIDSTILSYNETS RÅD Til arbeidstaker: • Du har lov og rett til å si ifra. • Gjør deg kjent med rutinene for rapportering. • Søk hjelp hos tillitsvalgt, verneombud eller be- driftshelsetjenesten. Til arbeidsgiver: • Du må tydelig vise at mobbing ikke er akseptabelt. • Du har plikt til å ha en rutine for håndtering av mobbesaker, og den skal være kjent for alle. MOBBING I ARBEIDSLIVET • Mobbing er når en arbeidstaker gjentatte ganger over lengre tid utsettes for trakassering, plaging, utfrysing, sårende erting eller opplever å bli fratatt oppgaver. • I norske undersøkelser oppgir rundt fem–sju prosent (110.000–130.000) arbeidstakere at de er utsatt for mobbing. I tillegg kommer indirekte ofre, de som er vitner til mobbing. • Mobbing kan gi alvorlige helseskader. En studie viser at 80 prosent av ofrene hadde symptomer på posttraumatisk stressforstyrrelse. • 50–80 prosent mobbes av ledere. Også ledere mobbes av sine av medarbeidere, men først og fremst av sine egne ledere. 12 > Fagbladet 10/2011 fbaargang2011 fbseksjonKIR