Kongsberg kommune har som mål å få slutt på all ufrivillig deltid innen 2015. Det har de tenkt å klare gjennom sin deltakelse i programmet «Sammen for en bedre kommune». god utvikling i 2010. Likevel opplever kommunen nå at fraværstallene øker, spesielt blant dem som er langtidssykmeldt. Nærværsprosjektet i regi av «Sammen om en bedre kommune», og kommunens arbeid med inkluderende arbeidsliv (IA), kommer derfor til å rette seg spesielt mot langtidssykmeldte. – Dette er en oppfølging av arbeidet som vi gjorde i forbindelse med forløperen Kvalitetskommuneprogrammet, sier Klonteig. Fagforbundet pådriver Utfordringene står i kø for kommunene, og sykefravær, ufrivillig deltid, rekruttering og omdømme er de viktigste. I likhet med Kvalitetskommuneprogrammet, bygger også nyskapningen på et trepartssamarbeid mel- Tekst: SIDSEL HJELME og PER FLAKSTAD – Det er veldig ambisiøst. Men skal vi komme noen vei, må vi ha ambisiøse mål, sier lederen i Fagforbundet Kongsberg, Knut Helge Klonteig. – Dette betyr jo ikke at alle som i dag jobber ufrivillig deltid skal opp i full stilling over natta. Vi snakker om et langsiktig arbeid som starter med en kartlegging i kommunen. Dessuten innebærer det også at vi må se på dagens turnuser, sier hovedtillitsvalgt Johan-Christian Hammer. Kongsberg og 30 andre kommuner er hittil tatt opp i det nye programmet, som skal stimulere kommunenes arbeid med å levere gode tjenester til innbyggerne. Bak satsingen står Kommunaldepartementet i samarbeid med KS, LO Kommune og de andre store forhandlingssammenslutningene. Nærværsprosjekt Kongsberg har i flere år arbeidet systematisk med nærvær, og hadde ifølge rådmannen en «Sammen om en bedre kommune» Nytt kvalitetskommuneprogram som bygger på prinsippet om trepartssamarbeid, der de ansattes kunnskap og erfaring skal vektlegges like mye som politisk og administrativ ledelse. Avtalen mellom Kommunaldepartementet, KS og arbeidstakerorganisasjonene løper fram til 2015. Det er satt av mellom fem og ti millioner kroner ut 2015. Kommunalministeren er villig til å bruke opp til 20 millioner kroner årlig på programmet, men den økonomiske rammen vil avhenge av kommunenes interesse og antall søknader. SIGNERTE AVTALE: Gunn Olander fra YS, Jan Davidsen fra Fagforbundet og statsråd Liv Signe Navarsete. 18 > Fagbladet 10/2011 Foto: Per Flakstad fbaargang2011 fbseksjonKIR