FRYDER SEG: Biblioteksjef Ragnhild Måsø er fornøyd med at biblioteket i Tana har utvidet sitt tilbud. Mange kommer til biblioteket for å låne fritidsutstyr, og får med seg en bok eller to på veien. drene sine, og at det kan bli kostbart å kjøpe to sett med fritidsutstyr. – En far hadde besøk av sønnen sin. Først var han innom og lånte sykkel. Noen dager senere kom han tilbake for å låne kano. Jeg tenker at vi dermed har bidratt til at han og gutten fikk en meningsfull ferie sammen. Tar vare på utstyret Da kommunen fikk 250.000 kroner til disposisjon, hentet de inn anbud fra ulike sportsforretninger i fylket. Valget falt på en lokal leverandør som ga en god pris på alle varer. Dessuten tar forretningen seg av reparasjoner ved behov. – Det var det billigste tilbudet vi fikk inn. Det er jo også mest lettvint å samarbeide med en lokal forretning, sier Måsø. Hvis noe forsvinner, må låntakeren erstatte det. Etter ti måneder med utlån av kostbart fritidsutstyr, er ennå ingenting blitt borte. – Folk er så glad for dette tilbudet at de behandler utstyret pent, sier biblioteksjefen. Ragnhild Måsø opplyser at pengene fra Nav var en engangsbevilgning, men at det er mulig å søke om tilskudd i tre år. Hun håper at utgifter til innkjøp og vedlikehold av fritidsutstyr etter hvert blir bakt inn i det ordinære driftsbudsjettet. Fagbladet 10/2011 > 31 Slik gikk de fram Tana kommune fikk først midler fra Nav drift og utvikling, Seksjon levekår og sosiale tjenester, for å styrke arbeidet med å forebygge og redusere fattigdom blant barn som mottar bistand fra sosialtjenesten. Ved andre gangs søknad var adressaten Arbeids- og velferdsdirektoratet, sosiale tjenester. Søknaden ble sendt via Fylkesmannen i Finnmark. Tilskuddet ble gitt over statsbudsjettet. Dersom ordningen blir videreført i statsbudsjettet for 2012, kan andre kommuner søke om midler på samme måte som Tana har gjort. Det vil da bli lagt ut informasjon og søknadsskjema omkring 15. november 2011 på nav.no. I tillegg vil landets fylkesmenn gjøre ordningen kjent gjennom sine kanaler. Hovedregelen er at tilskudd gis over tre år. fbaargang2011 fbseksjonKIR