Foto. Heidi Steen Seksjonsleder NM: Fra konkurransen for barne- og ungdomsarbeidere under YrkesNM i Stavanger i 2008. Ønsker at alle fylker deltar i Yrkes-NM I 2012 skal Yrkes-NM for barne- og ungdomsarbeidere gjennomføres på Lillestrøm i november. Seksjon kirke, kultur og oppvekst (SKKO) oppfordrer alle fylker til å delta i konkurransen. Seksjonen har laget en egen håndbok, og håper den kan bli et godt verktøy for lettere å sette i gang arbeidet i fylkene. May-Britt Sundal har et koordinerende ansvar i forbindelse med Yrkes-NM for barne- og ungdomsarbeidere. Hun vil være behjelpelig med hjelp og støtte til alle fylker som ønsker å delta. May-Brit er tillitsvalgt i Fagforbundet Ringerike, og kan nås på e-post: ma-sunda@online.no. Tidligere leder for TeoLOgene blir ordfører Ole Jacob Flæten (Ap), tidligere leder av Fagforbundet TeoLOgene, blir ordfører i Skedsmo kommune for perioden 2011–2015. Flæten er fortsatt medlem av Fagforbundet TeoLOgene. Arbeiderpartiet får ordførervervet med støtte fra SV og sentrum. Kulturmidler for 2012 LOs kultur- og fritidspolitiske utvalg tildeler støtte til kulturtiltak. Støtte kan gis til prosjekter og til etablering av tiltak, men ikke til ordinær drift. Prioriterte kulturtiltak skal fremme viktige kulturpolitiske prioriteringer i LOs prinsipielle handlingsprogram. Her er det videre rammer og større «LOdel» enn det som gjelder for løpende kulturtiltak (se under). Det fastsettes ikke generelle maksimalgrenser eller krav til egenandel. Kulturutvalget avgjør hvilke tiltak som skal prioriteres for kommende år. Søknadsfrist for prioriterte tiltak er 31. desember 2011. Løpende kulturtiltak får mindre økonomisk støtte enn prioriterte kulturtiltak, og kravet til egeninnsats er større. Denne type støtte fordeles fortløpende ut fra følgende prinsipper: • Maksimalt stønadsbeløp: 25.000 kroner (kan avvikes i spesielle tilfeller). • Maksimal LO-del: 50 prosent av kostnadene. Kirkelimbo Den norske kirke har lagt ut på reise. Ingen vet ennå helt hvor den ender, bare at det er mange viktige holdeplasser underveis – ikke minst for dem som har kirken som arbeidsplass. Når forholdet mellom stat og kirke endres, berører det store verdier og handler om mer enn den enkeltes tro. Et bo-oppgjør mellom staten og Den norske kirke angår i praksis hele samfunnet. For medlemmene framstår Den norske kirke først og fremst som lokal, og mange tenker på kirken som sokneeller kommunekirke heller enn statskirke. Det må den få fortsette å være. Fagforbundet godtar at forholdet mellom staten og Den norske kirke endres, men ønsker at Stortinget ikke bare vedtar en rammelov, men er aktiv som lovgiver for kirken, og bidrar til å holde den både landsdekkende og lokal, slik at medlemmene får de kirkelige tjenestene de ønsker – på hjemmebane. Kirkeforliket omfatter en avgrenset periode fra 2009 til 2013. Hva skjer Alle skal ikke ha like funksjoner, men likere vilkår på arbeidsplassen. etterpå? Fagforbundet ønsker et interkommunalt kirkelig samarbeid som kan gi felles virksomhets- og arbeidsgiveransvar for alle ansatte lokalt. For mange ansatte og deres organisasjoner er det et problem å ha det slik som det er i dag, med to forskjellige arbeidsgivere på samme lokale arbeidsplass (fellesrådsansatte og statlig ansatte). Alle skal ikke ha like funksjoner, men likere vilkår på arbeidsplassen. I tillegg må gravferdsforvaltning bli et kommunalt ansvar, og styrking av demokratiet må fortsette, med direktevalg og forholdstall på alle nivåer. Forslaget til ny paragraf i grunnloven omtaler Den norske kirke som «Norges Folkekirke». Det er et fint navn, for det er nettopp det vi fortsatt må tilstrebe: En tilgjengelig og nær folkekirke, en kirke for hele folket. Fagforbundet har alltid lagt vekt på at en solid kommuneøkonomi er det beste grunnlag for trygge arbeidsplasser, god kvalitet og gratis tjenester for innbyggerne der de hører hjemme. METTE HENRIKSEN AAS 38 > Fagbladet 10/2011 fbaargang2011 fbseksjonKIR