følging er nøkkelen som sikrer at både arbeidstaker og arbeidsgiver får den nødvendige bistanden. Nav må sørge for at etaten kan sette inn slik arbeidsinkluderingskompetanse når arbeidsgiverne oppfordres til å være inkluderende. Begrepet «arbeidsinkluderingskompetanse» forstås som en kombinasjon av sosialfaglig og arbeidsplassfaglig kompetanse. Denne kompetansen følger arbeidssøkeren, og tilføres virksomhetene gjennom en ekstern oppfølger. Arbeidsinkluderingskompetanse omfatter kunnskap om metodisk oppfølging og om å redusere støtten når behovet avtar. Det innebærer brukerveiledning (motiverende samtaler, interessekartlegging, rask utplassering og jobbutvikling), allianser med ordinært arbeidsliv, og bistand i forkant av eventuelle problemer som kan oppstå. Kort sagt, denne kompetansen skaper forutsetninger for at den ansatte og bedriften kan få til en vellykket inkludering. Mange faller ut av arbeidslivet igjen når oppfølgingen avsluttes. Dette kan skyldes mangelfull faglig innsats knyttet til kartlegging av den enkeltes forutsetninger, ferdig- heter og interesser før utplassering, men mye tyder på at det i langt større grad skyldes manglende oppfølging etter utplasseringen, også på arbeidsplassen. Stadig flere anerkjenner og forstår betydningen av å vektlegge arbeidsinkluderingskompetanse for å fremme økt arbeidsdeltakelse for mennesker med nedsatt arbeidsevne. Det trengs derfor en tyngdeforskyvning i støttesystemet – fra «opprustning» til «inkludering» for dem som har behov for ekstra oppfølging for å komme i og beholde en ordinær jobb. Fagbladet 10/2011 > 37 colourbox.com fbaargang2011 fbseksjonKON