Seksjonsleder Fagskole for sekretærer AOF utvikler opplegg for en fagskole for sekretærer i samarbeid med Handel og Kontor og Fagforbundet. – Arbeidet pågår for fullt. Det vil bli søkt om Nokut-godkjenning i søkerrunden like over nyttår, opplyser Fredrik Hellstrøm i SKA-administrasjonen. Nokut er det statlige organet som gjennomgår pensum og undervisningsopplegg for å vurdere om det er godt nok. – Når godkjenning er på plass i løpet av våren, er det klart for start, sier Hellstrøm, som lover å holde medlemmene løpende orientert.    MoS Kontorfagbrev gjennom praksis Seksjon kontor og administrasjon jobber med å få flere til å ta fagbrev gjennom praksiskandidatordningen. Praksiskandidatordningen innebærer at du kan melde deg opp til fagprøven når du har minst fem års yrkespraksis i kontorfaget. SKA har satt i gang et prøveprosjekt i Sør-Trøndelag for å se om denne modellen også kan brukes i andre deler av landet. MoS Karriereveiledning hele livet – Vi tror karriereveiledning blir viktigere for stadig flere, og at vi trenger veiledning flere ganger i livet, sier LOs nestleder Tor-Arne Solbakken til lo.no. Rapporten «Livslang karriereveiledning i utdanning og arbeidsliv» ble lagt fram på LOs utdanningskonferanse i slutten av september. Rapporten er et samarbeid mellom LO og forbundene Industri Energi, Handel og Kontor, Norsk Tjenestemannslag, Fagforbundet og studieforbundet AOF. – Livslang karriereveiledning handler ganske enkelt om å ha en samtalepartner som kan hjelpe til med å ta gode valg for egen utvikling enten det gjelder jobb, ønske om omskolering eller mer utdanning, sier Solbakken, som håper at LO-medlemmene nå vil ta dette i bruk. Les mer på www.lo.no/s/Utdanning/Livslang-laring    MoS Sentralmagasin til Tynset Regjeringen har bestemt at et nytt sentraldepot for Arkivverket skal etableres på Tynset. Riksarkivaren er svært fornøyd med denne beslutningen, melder arkivverket.no. Fagdager for arkivarer 24. og 25. oktober Arkivfaglige utfordringer i interkommunale selskaper er temaet på fagdager for deg som jobber i arkiv. Foreleser er Tom Oddby, byarkivar i Drammen kommune. Innføring av nytt saks- og arkivsystem i Grenland, og bevaring av fagsystemer ved IKA Kongsberg, står også på programmet første dag. Andre dag tar opp elevdokumentasjon, og hvorfor er den så viktig å ta vare på. Dette blir belyst av Gaute Christian Molaug, arkivar i Aust-Agder kulturhistoriske senter. Digitalisering av elevarkiv, arkivering av sms og e-post, og eForvaltningsforskriften blir også tatt opp. Fagdagene holdes i Quality Hotell & Resort Skjærgården Langesund. Påmelding til sigrun.irene.monge@fagforbundet.no    MoS Administrasjon med kvalitet Kvalitetskommuneprogrammet har fått sin oppfølger – «Sammen om en bedre kommune». Hovedsatsingsområder er kompetanse og rekruttering, heltid/deltid, omdømme og redusert sykefravær. Erfaringsmessig er det helse og omsorg, barnehager og skoler som får mest fokus når prosjektene i trepartsjobbinga presenteres. En hel sektor med kontoransatte, økonomer og IKT-ansatte mangler i bildet. Det er synd. Administrative tjenester og de som jobber der er viktige brikker for å lykkes, og trenger i like stor grad oppmerksomhet. Administrasjonen er ikke noe en bare kan slanke som en unødig utgiftspost. En god, effektiv og framtidsretta administrasjon er navet i organisasjonen. Tenk på alt som skal saks- En god, effektiv og framtidsretta administrasjon er navet i organisasjonen. behandles, distribueres, kalkuleres, digitaliseres, arkiveres og formidles. I omdømmespørsmål er det et «must» at servicenivået på alle disse områdene er høyt. De ansatte er misfornøyd om lønnsslippen ikke stemmer, eller om tidbanken svikter. Detter serveren ut, lammes hele kommunen. Er det vanskelig å finne fram i arkivene, tar saksbehandlinga uheldig lang tid. Det gjør både innbyggerne og den ansatte frustrert. GERD EVA VOLDEN Møter innbyggerne et servicetorg med usikre og stressede ansatte som ikke kjenner kommunen, blir de irriterte. Innbyggere som klager, gjør at ansatte blir syke. De føler at de ikke strekker til. En administrasjon som fungerer dårlig, påvirker i høy grad kvaliteten på tjenestene i en kommune. Derfor er det viktig med kompetente folk som får faglig påfyll. Etter- og videreutdanning er viktig for å få en god og serviceorientert organisasjon. Jeg håper at prosjektarbeiderne i «Sammen om en bedre kommune» tar disse betraktningene med seg – og at SKA-medlemmer melder sin interesse når prosjektsøknader skal skrives lokalt. 38 > Fagbladet 10/2011 fbaargang2011 fbseksjonKON