Debatt INKLUDERING Økt kompetanse og mer mangfold Arbeidsplassen er en viktig integreringsarena, og fagforeninger er et viktig integreringsverktøy. Kanskje det aller viktigste. Fagforbundets handlingsplan, prinsipprogram, strategiplan og vedtekter er gjennomsyret av gode synspunkter om et inkluderende samfunn. Det står tydelig å lese at arbeid mot diskriminering og rasisme er et prioritert område. Vi har forpliktet oss, og vi må jobbe kontinuerlig for å oppfylle våre forpliktelser. I november i fjor vedtok forbundsstyret å opprette et lands- omfattende nettverk for tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn. En egen arbeidsgruppe ble nylig valgt til å koordinere nettverket. Arbeidsgruppa ble valgt da nettverket var samlet i Oslo før sommerferien. Samlingen var den andre for nettverket som skal bestå av én representant fra hvert fylke utpekt av fylkeskretsen. 12 fylker er allerede med. De andre fylkene er i gang med å finne representanter. Det bør være en enkel sak. Vi er jo landets største forbund med over 320.000 medlemmer – stadig flere har minoritetsbakgrunn. Nettverket er ikke opprettet for syns skyld eller for å tilfredsstille et byråkratisk behov for å nedsette enda et utvalg for å vise handlekraft. Det er en logisk, organisatorisk utvikling. Likestilling for kvinner hadde aldri kommet så langt dersom kvinnenettverkene ikke hadde eksistert. Når vi vil vite mer om behovene til våre renholdere, samler vi dem til et møte. Skal vi verve flere sykepleiere, samler vi dem og spør hva de er opptatt av. Og når vi vil jobbe målrettet med likestilling og inkludering, ber vi selvfølgelig om innspill og råd fra våre medlemmer som selv har minoritetsbakgrunn. Nettverket består pr. i dag av 12 ivrige tillitsvalgte som vil iverksette forbundsstyrets vedtak om mangfold og inkludering. Ja, vi skal utarbeide en handlingsplan, men vi må sammen sørge for reell handling både i eget forbund og i samfunnet for øvrig. Jobben med å skape et fellesskap som inkluderer alle, må gjøres på tre fronter – på arbeidsplassen, i lokalsamfunnet og også innenfor egen organisasjon. Sammen skal vi sørge for handling. Blant sakene som prioriteres høyest i arbeidsgruppa, er en egen flerkulturell handlingsplan, alliansebygging med innvandrerorganisasjoner og skolering av både nåværende og framtidige tillitsvalgte. Og vi er nødt til å ta anklager om etnisk diskriminering i arbeidslivet på alvor. For å kunne gjøre dette, er vi avhengig av en generell kompetanseheving for våre tillitsvalgte som jobber direkte mot medlemmene. De aller færreste har tilstrekkelig kunnskap om diskrimineringsmekanismer og hvordan vi skal håndtere dem i arbeidslivet. Det fins nok eksempler og rapporter som indikerer at fagbevegelsens tillitsvalgte sliter med å ta rasisme og diskriminering på alvor. Dette må vi alle gjøre noe med. Et annet konkret tiltak som nettverket er i gang med, er tipshefter for fagforeninger og fylkeskretser om hvordan de kan jobbe målrettet med å verve nye medlemmer og rekruttere flere tillitsvalgte. Har du forslag, er det bare å komme med dem. Vi trenger flere innspill, flere engasjerte medlemmer, og vi trenger flere rollemodeller eller forbilder som viser fram mangfoldet i forbundet. Å forebygge og redusere «angsten» for det som er «annerledes» er en viktig del av å bygge en inkluderende fagbevegelse. Bevisstgjøring og holdningsskapende arbeid som bidrar til en positiv og åpen dialog om framtidas fagbeveg- TARIFF Bussførere, vis vei og din verdi Nå må vi bussførere begynne å stille krav. Vi er en ressurs, og vi er en mangelvare. På landsbasis mangler det tusenvis. Dette bør du og våre organisasjoner nå se og forholde seg til. Vi må få hjelp av profesjonelle ledere som ser vår sak, og kan få den klart og tydelig fram, slik det gjøres i andre fagområder, der det også er mangel på kvalifisert personell. Vi har en krevende jobb, et stort ansvar. Det må bli slutt på forhandlingsledere som forsøker å sette en pris på oss som ikke hører hjemme noe sted. Sett i forhold til ansvar og krav til helheten i yrket, er mitt og andres syn at vår årslønn uten tillegg burde vært løftet med minst 20 prosent. De enkelte lokale tillitsvalgte og ledere for våre fylkesforeninger må forstå at en ny tid er kommet til bransjen. Det er ikke lenger som det var før. Det er hovedforhandlinger våren 2012. Da skal lønn og tariffinnhold endres, og da er det din og min tilværelse og vilkår som skal avtales. Av hvem? Jo, av forhandlingsledere som forstår seg på å sette riktig pris på oss. Snart får vi lærlinger inn i yrket. Unge mennesker som etter hvert skal stifte familie og brødfø seg på det nederste trinnet på lønnsstigen. Nå må forhandlere stanse dette spillet på vår bekostning, og gi oss ordentlige og levelige vilkår i framtida. Hva med ansatte i lufta, på skinnegangen eller på sjøen? Kapteinen om bord betales ordentlig, lokføreren verd- settes, og det fungerer. Det er stolthet i yrkene, folk slutter ikke. Hos oss er selv en langtids- erfaren sjåfør mindre betalt enn en nyutdannet ungdom med fagbrev. Ei heller er det noe tillegg etter mange års tjenestetid. Som det klart framkommer, er lønningsposen problemet. Fagforeningene våre makter ikke oppgaven, vi må få rett mann eller kvinne til å ta styringen. Fagforeninger! Alt fra grasrot – tillitsmenn/kvinner, til forbundsledere – slå dere sammen på tvers av forbundene. La samferdselsministeren vår få et godt grunnlag og en god forståelse å bygge videre på. Etter hvert kommer de faglærte 18-åringene på banen når de er erfaringsrike nok. Håkon Repstad, bussfører Kristiansand 50 > Fagbladet 10/2011 Illustrasjonsfoto: Per Flakstad fbaargang2011 fbseksjonKON