Redigering: Per Flakstad Illustrasjoner: www.tonelileng.no Adresse: Fagbladet, Postboks 7003St.Olavs plass, 0130 Oslo E-post: barespor@fagforbundet.no Thrine Skaga, leder for forbundsadvokatene i Fagforbundet I disse influensatider Den mørke årstida nærmer seg. Det er ikke bare regn, slaps, glatte veier og kortere dager som er typisk for november, men også den årlige influensaen som mange av oss må slite oss gjennom. Ved kortere sykefravær er det vanlig å bruke egenmelding. Det betyr at du selv dokumenterer at du er syk. Det er jo ofte en fordel å slippe venteværelset når man er febervarm og svært uopplagt. Med egenmelding kan du være borte opptil tre kalenderdager fire ganger i løpet av en tolv måneders periode. Dersom du jobber i en IA-bedrift, kan du bruke egenmeldingen i til sammen 24 dager i løpet av samme tidsperiode. Maks antall dager du da kan være borte sammenhengende, er åtte dager. Er du ikke kommet til hektene etter åtte dager, må du kontakte lege. De egenmeldte dagene du har vært borte, vil fortsette å telle som egenmeldingsdager selv om du får en sykmelding fra det tidspunktet du oppsøker lege. Skulle du være så uheldig å bli syk igjen før det er gått 16 kalenderdager, medregnes de sykedagene du allerede har hatt i perioden. Dersom du har brukt opp de tre eller åtte egenmeldingsdagene i løpet av 16-dagersperioden, så må du arbeide sammenhengende i nye 16 dager før egenmelding igjen kan brukes. Andre ting som kan være greit å tenke på når det nærmer seg årsskiftet, er reglene om adgang til å overføre ikke benyttede feriedager til neste år. Det er adgang til å avtale skriftlig at man kan overføre inntil to ukers ferie til neste ferieår (tolv virkedager eller ti arbeidsdager). De som har tariffavtale kan i tillegg overføre opptil fire dager til neste år, til sammen 16 virkedager (14 arbeidsdager). Det kreves da at arbeidsgiver og arbeidstaker er enige om at man skal kunne gjøre dette. I tillegg kan du kreve å få overført inntil to ukers ferie dersom du ikke har fått avviklet ferie grunnet sykdom. Kravet må fremsettes innen utgangen av året. Arbeidstaker har rett, men ikke en plikt til å overføre ferie. Dersom manglende ferieavvikling skyldes at du har vært syk, har du rett til å få manglende avviklet ferie økonomisk kompensert. Fosterbarn er forsikret SPØRSMÅL: Gjennom forbundet har jeg hjemforsikring samt en reiseforsikring. Min kone og jeg er fosterforeldre, og i vilkårene står det ikke noe om fosterbarn. Er de dekket av disse forsikringene? Tom SVAR: Ja, barna er dekket! Det følger av vilkårene for kollektiv hjemforsikring at den dekker medlemmer av den faste husstanden. Det omfatter blant annet fosterbarn. Også reiseforsikringen gjelder fosterbarn når de er en del av husstanden og er under daglig omsorg av dere. Magne Gundersen, forbrukerøkonom Sparebank 1 Gruppen Innbo i fritidsbolig SPØRSMÅL: Jeg har nettopp kjøpt fritidsbolig og lurer på om innbo i denne fritidsboligen dekkes av min kollektive hjemforsikring? Det virker sånn når jeg leser forsikringsbeviset.    Arne SVAR: Fritidsbolig er unntatt i kollektiv hjem, og du må derfor tegne egen forsikring på hytte og innbo. Som LO-medlem kan du kjøpe en gunstig LOfavør Fritidshusforsikring, som du også kan få i kombinasjon med en innboforsikring for fritidsboligen. For mer informasjon, se www.lofavør.no Din kollektive hjemforsikring dekker riktignok ting som midlertidig – inntil 3 år – befinner seg utenfor forsikringsstedet. Men innbo i fritidsbolig anses ikke å befinne seg midlertidig utenfor din faste bolig. Magne Gundersen, forbrukerøkonom Sparebank 1 Gruppen Stipend både i Statens lånekasse og Fagforbundet SPØRSMÅL: Jeg lurer på om man kan søke om utdanningsstipend i Fagforbundet selv om man søker om stipend i Statens lånekasse? Irene SVAR: Ja, som yrkesaktivt medlem kan du søke om stipend til utdanning selv om du søker om stipend hos Lånekassen. Forutsetningene ellers er at utdanningen det søkes om stipend for ikke må være avsluttet, og at utgifter må dokumenteres med originalbilag. Stipendet dekker for eksempel kursavgift/semesteravgift, lærebøker, annet materiell m.m. Husk at søknaden må inneholde kopi av tilbud om plass på kurs eller studium. Du kan også se på forbundets hjemmeside www.fagforbundet.no for mer utfyllende informasjon. Kristine Hansen, rådgiver i sektorpolitisk enhet Fagbladet 11/2011 > 25 fbaargang2011 fbseksjonHEL