at de er flinke til å stå på ett ben, da kan de nemlig snu seg i alle retninger samtidig, og være parat til å utføre et par presserende gjøremål samtidig. Dette skaper slitasje både på personell og beboere. «Aktiv tilstedeværelse» derimot, betyr å være helt og fullt til stede her og nå, opprioritere gode relasjoner og ta de andre arbeidsoppgavene etter tur, også da i en tilstand av aktiv tilstedeværelse. Uten flere hender, hoder og hjerter, samt styrket økonomi, er Lotte-modellen ugjennomførbar i Norge i dag. Så er det bare å se seg om etter flere hjelpere og styrket økonomi utenom de kommunale budsjettene. Straks åpner det seg muligheter, og jeg skal bare kort og overflatisk peke på noen av dem: En større innsatsstyrke kan vi finne både innenfor og utenfor personalgruppa. Langtidssykmeldte er en stor ressurs fordi de svært ofte har en restarbeidsevne som kan utnyttes i miljøterapien, selv om de ikke kan påta seg tunge pleieoppgaver. Betydelige rasjonaliseringsgevinster kan oppnås ved å minimalisere rapportrutiner og øvrige administrative oppgaver. Pårørende er en ressurs. Det samme er kultursektoren og frivillige lag og foreninger. Økonomi blir ofte sett på som en begrensende faktor. Som regel er det nytteløst å be om tilleggsbevilgninger hos kommunen for å drive etter Lotte-modellen. Dermed må pengene hentes andre steder. Ofte har beboerne nok penger selv til å dekke de «utskeielsene» de er med på. I tillegg fins det støtteordninger i form av legater og fonds, banker som spanderer, butikker som selger billig til «gode formål», og «basar på gamlehjemmet» er både miljøterapeutisk- og økonomisk sett en gullgruve. Det er mange sykehjemsansatte, politikere og andre samfunnsengasjerte mennesker som ønsker å gå over til Lotte-modellen. Ta med et godt råd til slutt: Sørg først for formell politisk tilslutning og deretter en avtale med den administrative ledelsen i kommunen om en litt annerledes driftsform og enkelte omprioriteringer som må på plass. Fagbladet 11/2011 > 41 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2011 fbseksjonHEL