Seksjonsleder Lærer å spørre mer enn å svare Startskuddet har gått for et nytt studium i veiledning og coaching i regi av Fagakademiet. 22 forventningsfulle deltakere er med. De fleste kursdeltakerne arbeider i førstelinjen på Navkontor, på servicekontor eller i annen kommunal tjeneste der de veileder innbyggerne. – Dette er et nyttig studium for alle som jobber med mennesker, sier Bente Storfjell, som har utviklet kurset sammen med Anne-Lise Varfjell. De to har erfaring og utdanning i pedagogikk og veiledning, og er forelesere på kurset. – Tillitsvalgte har god nytte av å skolere seg og lytte. Ikke gi råd med en gang, men gi den andre kompetanse gjennom å SELVHJULPNE: Anne-Lise Varfjell og Bente Storfjell. finne egne svar, sier Anne-Lise Varfjell. Studiet er et samarbeid mellom Fagakademiet og Fagforbundets Seksjon kontor og administrasjon, og gir 15 studiepoeng. Faglig ansvarlig er Høgskolen i Vestfold. Studiet består av forelesninger, praktiske øvelser, gruppearbeid og refleksjon rundt egne erfaringer. Opptakskrav er generell studiekompetanse og minst fem års yrkespraksis. Realkompetanse kan også vurderes for søkere over 25 år. Tekst og foto: MONICA SCHANCHE Klar for samhandling – Forebyggende helsearbeid er et felles ansvar for alle etater. Folkehelsekonsulenten er en yrkesutøver som blir viktig for samhandlingsreformen. Marie Christine (Mimi) Calisch er en av dem som har tatt en bachelorgrad i folkehelsearbeid. Hun er utdannet for å bidra til et sunnere samfunn, sunnere livsstil og dermed mindre sykdom. Mange av dem som hittil har tatt en bachelorgrad innen folkehelsearbeid, har bakgrunn fra helsesektoren, andre har annen yrkesbakgrunn eller kommer direkte fra videregående skole. Utdanningen er åpen og aktuell for blant annet alle som arbeider med barn og unge, og for dem som legger planer i kommene og fylkeskom- NØDVENDIG KOMPETANSE: Folkehelsekonsulent Mimi Calisch. munene. For i tråd med samhandlingsreformen skal alle etater tenke forebygging. Mimi Calisch har ennå ikke sett at noen utlyser stillinger hvor de etterspør hennes utdanning. Hun håper derfor at Fagforbundet kan hjelpe til å åpne øynene på alle dem som bestemmer over ansettelsespolitikken i kommuner og fylkeskommuner slik at de blir klar over at det fins ei yrkesgruppe med denne kompetansen. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Avviksmeldinger gir bedre kvalitet Sørg for alltid å ha et avviksskjema for hånden på din arbeidsplass – og bruk det! Din melding bidrar til et bedre og tryggere arbeidsmiljø og en sikrere helse- og sosialtjeneste. Alle arbeidsplasser skal ha et system som plukker opp avvik i forhold til helse, miljø og sikkerhet. Gjør deg kjent med systemet på din arbeidsplass og ta det i bruk! Du som jobber med helse- og sosialtjenester har i tillegg et ansvar for å melde fra om svikt i tjenestekvaliteten. De ansatte i Drammen ble for noen år siden utfordret til å rapportere om kritikkverdige forhold. Politikerne i førersetet mente det ikke var stort å rapportere. Fagforbundet sørget for å utstyre de ansatte med avviksskjema – og resultatene trillet straks inn. Blant annet gikk det fram at over halvparten av tjenestemottakerne som de ansatte Avviksrapportene fra Drammen var høyst uviten- skapelig, men traff allikevel godt – og fikk politikerne til å se at noe måtte gjøres. jobbet med, ikke hadde fått i seg tilstrekkelig næring. Dette var et krav departementet selv hadde satt til kvalitet i pleie- og omsorgssektoren. Avviksrapportene fra Drammen var høyst uvitenskapelig, men traff allikevel godt – og fikk politikerne til å se at noe måtte gjøres. Forhold som kan innrapporteres kan dreie seg om alt fra manglende faglig kompetanse til ulykker på arbeidsplassen. Alle forhold som setter liv og helse til beboere, pasienter og ansatte i fare må innrapporteres. Arbeidsmiljøloven slår fast at arbeidsgiver har hovedansvaret for at arbeidsmiljøet er forsvarlig, men samtidig er det din plikt som arbeidstaker å melde inn avvik. Arbeidsgiver plikter dessuten å legge forholdene til rette for intern varsling – og lovverket sikrer de ansatte mot eventuelle gjengjeldelser. Vi anbefaler at den tillitsvalgte først sørger for å ta forholdet opp med nærmeste leder. Fører ikke det fram, kan det tas opp med administrativ og politisk ledelse av virksomheten. KJELLFRID T. BLAKSTAD 42 > Fagbladet 11/2011 Foto: Privat fbaargang2011 fbseksjonHEL