Barnevernsbarn jubler over pris Landsforeningen for barnevernsbarn har sammen med Forandringsfabrikken blitt tildelt Karl Evang-prisen. De fikk prisen for sitt arbeid for at barn og unge skal bruke sin stemme i samfunnet og bli hørt i saker som gjelder dem selv. Det er Helsetilsynet som står bak prisen på 50.000 kroner. Anerkjennelse  Vi er kjempeglade. Det er en stor ære for oss, og prisen gir oss mot til å fortsette det viktige arbeidet vi gjør. Jeg syns det er flott at feltet anerkjenner at brukerkompetansen er like viktig som annen kompetanse, sier Landsforeningens styreleder, Ruzzel Abueg. Sammen med Elisabeth Cecilie Bråten tok hun imot prisen på vegne av landsforeningen. Landsforeningen for barnevernsbarn synliggjør barnevernsbarns interesser. LFB synleggjer ei gruppe som i liten grad har vore synlege i det offentlege ordskiftet tidlegare. Dette har vore med på å fjerne fordommer mot barnevernet og har medverka til at rettstryggleiken for borna har auka,ª skriver Helsetilsynet i sin begrunnelse for prisen. Nye arbeidsmåter Forandringsfabrikken, som er den andre prisvinneren, har i mer enn ti år arbeidet for barn og unge innenfor barnevernet, skolen og organisasjonslivet. Dei har utvikla arbeidsmåter PRISVINNER: Ruzzel Abueg, styreleder i Landsforeningen for barnevernsbarn, mottok Karl Evang-prisen. som engasjerer og motiverer barn, unge og vaksne, og samarbeider ofte med departement, kommu- nar, verksemder, organisasjonar og institusjonar. Dette har gjort dei til ein viktig agent for å endre handlinga til barn som verkelege meiningsberarar og aktørar i samfunnet,ª skriver Helsetilsynet. Taler på barns vegne Statsråd Audun Lysbakken gratulerte prisvinnerne og sa at prisen inspirerer oss alle. Han sier at Landsforeningen for barnevernsbarn har gitt barnevernsbarna den oppmerksomheten de fortjener. Om Forandringsfabrikken sier barne-, likestillings- og inkluderingsministeren blant annet at de bidrar til positiv forandring i mange menneskers liv. Tekst: MIA PAULSEN, FONTENE felles arbeidsgiverordning. Nærhet til kommunen og muligheter for interkommunalt samarbeid både for kirke og gravferd er derfor avgjørende.  Dessuten minnet vi om at antall dødsfall hvert år vil øke betraktelig. Det kan bli plassproblemer mange steder, så kremasjon bør bli likeverdig med kistebegravelse.    IVR Allsidig høring på Stortinget Bærebjelken for velferdsstaten er offentlig sektor, og kommunene er en viktig leverandør for denne velferden. Dette var hovedbudskapet fra Fagforbundets Seksjon kirke, kultur og oppvekst da de møtte Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomite i forbindelse med neste års statsbudsjett.  Vi tok opp mange temaer; barnehager, SFO og skole, barne- og ungdomsarbeiderfaget, livslang læring, Den norske kirke og gravferd, forteller avdelingsleder Trygve Natvig. Barn og ungdom  Tidlig innsats med satsing på kvalitet i barnehagen er viktig for en god start for barna, og her ligger et potensial i å bruke de ansattes totale kompetanse målrettet. Natvig sier at barne- og ungdomsarbeideren kan bidra til å tilrettelegge og gjennomføre pedagogiske tilbud på alle arenaer for barn og unge i alderen 0 18 år. Barne- og ungdomsarbeiderens kompetanse er viktig både i barnehage og skole, og den må bli verdsatt og brukt.  Vi registrerer at heller ikke Statsbudsjettet for 2012 benevner de ulike yrkesgruppene innenfor grunnopplæringa. Vi ber derfor departementet komme tilbake med en bedre statistikk over de ulike yrkesgruppene som faktisk jobber i fagområdet. Fagforbundet ønsker at det satses på flere yrkesgrupper, og alle trenger etter- og videreutdanning. Forbundet støtter regjeringens uttalte mål om at alle skal gis like muligheter til læring, utvikling og deltakelse. Det er viktig å gi begrepet livslang læring et innhold med tiltak som fremmer mulighet til deltakelse i arbeid og samfunn. Kremasjon og begravelser  Vi fikk også snakket om at Den norske kirke står foran store utfordringer. Fagforbundet mener at Stortinget må legge rammer for en ny kirkeordning ved en ny kirkelov, sier Natvig. Han alle lokalt ansatte må få en Ta studier innen pedagogikk www.nks.no/pedagogikk Fagbladet 11/2011 > 29 Foto: Vegard Velle fbaargang2011 fbseksjonKIR