Fokus Kjent inventar i nytt husª er tittelen på en 600-siders utredning om hvordan Den norske kirke kan se ut etter 2013 når Grunnloven endres og det statlige kirkestyret avvikles. Kjent inventar i nytt hus Trygve Natvig Avdelingsleder i Seksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet. I Fagforbundet har vi særlig fokusert på det som skjer lokalt i Den norske kirke og i gravferdssektoren. Vi har snakket mer om kommunekirkeª enn om statskirkeª. For de aller fleste av våre medlemmer i området er det naturlig. De er ansatt lokalt, og mange er opptatt av nærhet til kommunen og lokale muligheter på arbeidsmarkedet. For kirkegårdsarbeidere, kirketjenere og kontoransatte er det naturlig å ha et lokalt perspektiv på arbeidsplassen og kirken. Kirkeloven i 1997 innebar et skille mellom den lokale kirken og kommunen. Fagforbundet (Norsk Kommuneforbund) tok opp spørsmålet om virksomhetsoverdragelse for lokalt ansatte fra kommunen til kirkelig fellesråd, men få andre satte spørsmålstegn ved det som skjedde. Når det nå skal skje et skille på sentralt/nasjonalt nivå, er støynivået betydelig høyere i Den norske kirke sentralt og i mediene. Sentrale organer i kirken, og stortingspolitikere med ansvar for kirkeområdet, uttaler seg ofte. Når jeg trekker fram denne forskjellen mellom det som skjedde i 1997 og det som kan skje i 2012/2013, henger det sammen med at kommunene fortsatt står for stør- stedelen av finansieringen av Den norske kirke. Kommunene er pålagt å betale regningen i forhold til antall ansatte og lokal drift, i forhold til kirkebygg og gravplass. Den statlige finansiering av kirken er langt mindre, og omfatter først og fremst prestestillinger og sentrale råd. På denne bakgrunn er det kanskje ikke så rart at det ble uro og kritikk da den nye utredningen ble presentert i Trondheim 3. oktober. Kirkerådet hadde nemlig nesten bare invitert prester til å kommentere forslagene. Hun som satt ved siden av meg sukket: Er det prestene som eier kirken? forliket i Stortinget: Når Grunnloven endres i 2012, avvikles det statlige kirkestyret og staten blir religionsfriª. Den norske kirke skal være en landsdekkende folkekirke, og skal som i dag finansieres med en statlig og en kommunal del. Myndighet som i dag ligger i kirkelig statsråd, overføres til kirkelige organer. Det gjelder blant annet utnevning av biskop og prost. På denne bakgrunn drøfter utvalget veivalg og modeller, og legger fram forslag til ny kirkelov (som skal vedtas av Stortinget) og ny kirkeordning (som skal vedtas av Kirkemøtet). De har klart å bli Fagforbundet har lenge gått inn for at det bør være en felles arbeidsgiver for alle ansatte lokalt i Den norske kirke.ª Vi får tro at prosessen framover vil gi plass for flere røster og alle interesser. Fagforbundet må i hvert fall bidra til å presentere bredden i saken i forhold til alle grupper ansatte, men også peke på hva endringene kan bety for kirkens medlemmer og for det norske samfunnet. Utvalgets premisser følger Kirke- enige om mye, og forslagene vil bli utgangspunkt for den høringen som Kirkerådet vil gjennomføre i 2012. Fagforbundet har lenge gått inn for at det bør være en felles arbeidsgiver for alle ansatte lokalt i Den norske kirke. Dette synet støttes av utvalget, som med sine forslag vil legge grunnlag for at det blir en 36 > Fagbladet 11/2011 fbaargang2011 fbseksjonKIR