virksomhet og én ledelse. Det forutsetter en virksomhetsoverdragelse av prestetjenesten fra staten til kirken, og det må selvsagt forhandles om vilkår for hvordan det kan skje i forhold til dem som berøres av det. Endringen berører også spørsmålet om egnet nivå for en felles arbeidsgiverordning, og hvilken rolle biskopene skal ha. For oss i Fagforbundet er det også viktig å se hvordan forholdet til kommunen best kan ivaretas. Utvalget foreslår at 80 arbeidsgiverenheter skal overta for dagens 426 kirkelige fellesråd. Det betyr store enheter med mange ansatte, men det betyr også store avstander. For Fagforbundet er det viktig å se hvordan nærhet til ansatte, til befolkningen og til kommunen kan sikre en god løsning. Det er viktig å finne en kirkelig inndeling med utgangspunkt i godt interkommunalt samarbeid. Dette gjelder ikke minst for spørsmål knyttet til gravferd/krematorier som fortsatt skal forvaltes av Den norske kirke som et offentlig ansvar. Utvalget har ikke tatt høyde for de dårlige erfaringene ved årets kirkevalg. Det foreslås ikke mer direktevalg og forholdstallsvalg slik Fagforbundet har ønsket. Det foreslås at «leke kirkelig ansatte» skal miste plassen i bispedømmeråd/kirkemøte. Til gjengjeld kan de stille til valg som ordinære medlemmer. Noe tilsvarende foreslås ikke for prester, men deres fortsatte plass i rådene skal ikke dreie seg om medbestemmelse. Utvalgets leder sier at en ny kirkeordning ikke kan avgjøres av spørsmålet om hvem som tilsetter prestene. Samtidig er det viktig at alle ansatte får sikret sine rettigheter i samsvar med lov og avtaleverk, og at en ny kirkeordning gir trygge og gode rammer for alle ansatte. Fagbladet 11/2011 > 37 Illustrasjonsfoto: Titti Brun fbaargang2011 fbseksjonKIR