Seksjonsleder LÆRERIK STUDIETUR: SKA-styremedlemmene Steinar Hopsdal (t.v.), Arne Dale, Tine Kristoffersen, Arne Granvoll, Vencke Anny Nes og Britt Silseth. Offentlige tjenester må ha god kvalitet Kvalitet i offentlige tjenester sto i fokus da styret i Fagforbundets Seksjon kontor og administrasjon besøkte den internasjonale arbeidslivsorganisasjonen ILO og Internasjonalen for stats- og kommuneansatte i Genève. Føderasjonen er mer kjent under navnet Public Services International, (PSI). Tidligere i år fikk den med seg det globale fagforeningsråd i Genèvepakten om offentlige tjenester av god kvalitet. Krever handling nå Fagforbund fra hele verden krever at det utarbeides et globalt program for gode offentlige tjenester, som skal bidra til sosial rettferdighet, bærekraftig utvikling, likestilling og livskvalitet for alle. Genève-pakten inneholder tolv punkter som utdyper hva som må til. Tjenestene skal være allment tilgjengelige, og møte de grunnleggende behovene for vann, mat, energi og bolig. Alle skal gis tilgang til utdanning og helsevesen, til kommunikasjon, transport og informasjon. Kulturelt mangfold, frihet og retten til anstendige arbeidsforhold er sentralt. Det gjør også kravet om en god forvaltning fri for korrupsjon. Vannet tilhører alle – Møtet med PSI ga oss et godt bilde av alt som skjer rundt oss i verden. Det er dessverre mye å ta tak i, men samtidig ser man at arbeidet lykkes. Et område som har gitt gode resultater, er arbeidet for å beholde vann i offentlig eie og under offentlig drift og kontroll. Flere steder er dette rekommunalisert, administrativ leder sier Fredrik Hellstrøm.    MoS Satser på sykehusadministrasjoner Seksjon kontor og administrasjon mener Fagforbundet har et betydelig potensial for nye medlemmer innenfor helseadministrasjonene, spesielt i de store administrative enhetene til helseforetakene. Arbeidet med yrkesfaglige tiltak rettet mot yrkesgruppene i disse områdene har så langt ikke lyktes så godt. En årsak kan være at informasjonen om seksjonens tilbud ikke når fram til medlemmene. Seksjonen ønsker derfor å sette i verk en kartlegging av området og se på hvordan seksjonsansvarlig i fagforeningen kan få styrket sitt arbeid.    MoS Viktig skatte- oppkreving Norsk skatteinnkreving er i verdenstoppen. Kommunale skatteoppkrevere klarer å kreve inn mellom 99 og 100 prosent av all utlignet skatt. Små kommuner har like gode innkrevingsresultater som store. Det er en god nyhet for Norge som nasjon i disse eurosonekrisetider. Det, selv om ikke alle betaler sin skatt med glede, er en av de viktigste forutsetningene for velferdsstaten slik vi liker å ha den. Men selv om det fungerer er heller ikke skatteinnkreving unntatt angrep fra de som vil rasjonalisere og privatisere. Alt i 2004 hevdet Fagforbundet at kommunalt ansvar for skatteinnkrevinga gir god rettssikkerhet for skattyterne, blant annet fordi det er et klart organisatorisk og ansvarsmessig skille mellom fastsettelse av skatt og innkreving av skatten du skal betale. Det er dokumentert at kommunale skatteopp- Vi ønsker kommunale skatteeksperter og skatteoppkrevere der vi bor. kreverkontor utøver god brukerservice og scorer høyt på tilgjengelighet, kundebehandling, saksbehandlingstid, informasjon og forutsigbarhet i saksbehandlingen. God og nær service er viktig for alle skattebetalere, men spesielt viktig for den eldre brukergruppen som også har størst behov for kontakt ansikt til ansikt. En fjern skatteetat gir mest trolig også mindre skattevilje. Faglig er det viktig med en nærtjeneste slik at fagpersonell får direkte kontakt med brukerne. Dette gir et bedre grunnlag for å forstå eventuelle problemer med utformingen av skjemaer og nettsider. Fagkompetansen kan også gi en bedre forklaring på de spørsmål brukeren har enn nettsider og telefonsamtaler kan bidra med. GERD EVA VOLDEN Nedbygging av fagkompetanse i små miljøer kan skade hele samfunn. Forsvinner en del kompetanse fra mindre tettsteder, vil dette kunne nedbygge også kompetanse som frivillige lag og foreninger benytter seg av. Derfor står Fagforbundet på sitt – også i 2011. Vi ønsker kommunale skatteeksperter og skatteoppkrevere der vi bor. 38 > Fagbladet 11/2011 Foto: Randi Tevik fbaargang2011 fbseksjonKON