hvor arbeidstaker også har mulighet til å samtykke til å utvide dette timetallet til maksimalt 60 timer i uka. Jeg tror at 60 timers uke gjelder for flesteparten av de private aktørene innenfor institusjonsdrift. Dette gir de private aktørene et voldsomt konkurransefortrinn kontra de offentlige institusjonene som forholder seg til tariff og 48 timers uke. Det er noen dilemmaer som er blitt tydelig ved å ha denne arbeidstidsordningen. Den største utfordringen er mengden jobb kombinert med hvile. Friperioden på sju døgn er ikke alltid tilstrekkelig til å hente seg inn. En annen utfordring er hvordan institusjonen forholder seg til ungdommenes behov for voksenkontakt i hviletiden om nettene og når egentid skal benyttes. Dette dreier seg om fagutøvers autonomi og integritet. Den siste utfordringen er avlønning av terapeuter som arbeider i oljeturnusª og konkurranseevne. Paradokset med unntaket i arbeidsmiljøloven er at arbeidstakeres rettigheter blir dårlig ivaretatt  ikke minst av arbeidsgiver. Lønnsnivået i noen av disse institusjonene er samme bruttolønn som for ansatte i 9til 16-jobber med samme bakgrunn. Tilleggene er bakt inn i lønna, noe som bidrar til at den er uoversiktlig. Kanskje burde det være definerte kjøreregler i lovverket om hvordan disse ansettelsesforholdene skal forvaltes og kvalitetssikres for arbeidstaker. Herunder minstesatser i aktuelle tariffer. Bufetat som er kjøper av disse private tjenestene, har et ansvar for å sikre at arbeidstakere i private organisasjoner mottar lønn i henhold til aktuelle tariffer  dette er nesten fraværende. DILEMMA: Medleverskap som arbeidstidsordning er bra for barn og ungdom, men er en hindring for yrkeskarrieren for mange arbeidstakere. Paradokset med denne praksisen og fraværet av kvalitetssikring er det holdningsarbeidet vi utøver i forhold til ungdom. Hvis ansvarlig myndighet ikke kvalitetssikrer tjenester de kjøper, og private organisasjoner ikke forholder seg til de lønnsbestemmelser som allerede eksisterer og som kjøper krever, hvilke holdninger og verdier representerer vi som ansvarlige voksne overfor våre ungdommer som tross alt er framtida? Helt på tampen vil jeg understreke at jeg mener medleverskap som arbeidstidsordning er bra for ungdommer og barn, nettopp for å ivareta kontinuitet og omsorg, men jeg vil ha muligheten til å ha en lang yrkeskarriere i dette arbeidet. Per dags dato er ikke dette mulig for meg. Vegard, ansatt i en privat barnevernsbedrift (Innlegget er forkortet. Red.) For dere som har fulgt denne diskusjonen om medleverskap og tariff i de private organisasjonene, er det kanskje ikke noen tvil om at arbeidsgiverne argumenterer med at konkurransefortrinnet forsvinner hvis de må forholde seg til tarifflønn. Kanskje det, men skal en organisasjon som ikke kan avlønne sine ansatte i forhold til den innsats de gjør, virkelig kunne konkurrere. Eller skal konkurransefortrinnet ligge i kvaliteten på de tjenester de selger? Jeg jobber gjennomsnittlig 60 timer i uka og har en brutto timelønn på ca. 129 kr i timen inkludert alle tillegg. Jeg er barnevernspedagog med over ti års yrkesrelevant erfaring. Alternativet mitt er å jobbe som saksbehandler, forholde meg til 37,5 timers uke og 200 kr timen. Jeg er fagorganisert  det er det kun et fåtall i min bedrift som er. Denne praksisen, som noen arbeidsgivere praktiserer, er motivert i profittmaksimering. Dilemmaet for meg som fagarbeider, er at min faglige integritet blir umyndiggjort i forhold til barnets beste. For eksempel så forteller arbeidsgiver meg at jeg ikke får lønn for å stå opp om natta når ungdommene har behov for at jeg gjør det. Det er ikke bare ungdommene som blir behandlet som maskiner, men du som fagperson blir fratatt friheten og retten til å gjøre gode faglige vurderinger også. Reis med hjerte, hjerne og holdning avgang for Langtidsferie ved Lisboakysten med utflukter i praktfulle Portugal           Les mere på www.albatros-travel.no/fag Informasjon og bestilling: info@albatros-travel.no                               Fagbladet 11/2011 > 51 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2011 fbseksjonKON