I Froland kommune blir renhold tatt på alvor. Nå tar samtlige fast ansatte renholdere fagbrev. Kommunen og Fagforbundet spleiser på utgiftene. Tekst: OLA TØMMERÅS Illustrasjon: VIDAR ERIKSEN Renholderne selv, deres arbeidsleder og Fagforbundet i Froland har jobbet iherdig med å få på plass videreutdanning. I sommer fikk de et viktig gjennomslag. Kommuneledelsen vedtok at de vil betale halvparten av utgiftene ved å ta fagbrev. Med stipend fra Fagforbundet, som dekker den resterende halvparten, var studiefinansieringen dermed i boks. – Vinn-vinn for alle Samtlige renholdere har stilt opp. De som ikke allerede har fagbrev, meldte seg på i høst, og 23. september arrangerte Fagforbundet «kick off»-kveld. I ett år framover skal 12 renholdere bruke en kveld i uka på å bli fagutdannet renholdsoperatør. – Vi har 15 fast ansatte renholdere. Tre hadde fagbrev fra før. Resten kaster seg over studiene nå, opplyser administrativ leder i Froland kommune, Leif Harald Walle. – I Froland er vi overbevist om at dette er en vinn-vinnsituasjon for alle parter; både for arbeidsgiver, renholderne selv og for brukerne av kommunens bygninger. Pengene kommunen bruker på å utdanne renholderne, får vi igjen i økt servicenivå, mener Walle. Fagbrevene koster kommunen og Fagforbundet ca. 12.000 kroner per renholder. – Det er lite i forhold til hva vi får igjen. Det største bidraget står renholderne for selv, som bruker fritida til å ta utdanning, mener Walle. Et gjennomslag – Vi har jobbet lenge med fagbrev for renholdere i kommunen. Det ble et skikkelig løft da arbeidsgiversida begynte å bli positiv. Renholdernes teamleder har vært med som pådriver, og i sommer kom altså gjennomslaget da kommunen vedtok å 30 > Fagbladet 11/2011 KLAR FOR FAGBREV: Malgorzata Simonsen, Monica Nilsen, Maryann Skajaa, Mette Gauslå, Helene Osmundsen, Ann Charlotte Magnusson, Grete Nilsen, Eva Bjelkåsen og Signe Klemmetsen. fbaargang2011 fbseksjonSAM