disse representerer mange potensielle velgere. For en sektor som vann og avløp som drives etter selvkostprinsippet, det vil si at vann- og avløpsavgiften ikke kan være høyere enn kostnadene i sektoren, er dette ikke gunstig. Reduserte avgifter betyr dermed mindre til å produsere vann- og avløpstjenester for, selv om det skulle være mulig å effektivisere sektoren noe. Dette vil over lengre tid forringe kvaliteten på tjenestene, og kunne føre til økte miljøproblemer og økte helseproblemer som følge av dårligere drikkevannskvalitet. Abonnenter som opplever dette, er også partienes potensielle velgere. Norske kommuner skifter gjennomsnittlig ut mindre enn 0,5 prosent av avløpsrørene hvert år. Det betyr at det i gjennomsnitt tar ca. 200 år å fornye avløpsnettet dersom dette vedvarer. Dette er ikke godt nok. Vann- og avløpsrør som legges i dag, antas å ha en teknisk levetid på 100 år. Det legges over dobbelt så mye nye rør som det skiftes ut gamle. En mulig forklaring på dette, er at vann- og avløpsetatene får lettere gjennomslag hos politikerne når noe nytt skal bygges enn når gammelt skal skiftes ut. I dagens situasjon, hvor mange renseanlegg må bygges ut på grunn av kapasitetsproblemer, er det grunn til å spørre om ikke pengene heller bør legges i oppgradering av ledningsnettet. Det vil føre til at mindre mengder vann kommer fram til renseanleggene, Når kapasitetsbehovet blir mindre, blir drifts- situasjonen ved renseanleggene mer stabil. De vil fungere bedre, og det blir mindre forurensning. Gjenskaffelseskostnadene for avløpsnettet i Norge er på ca. 200 milliarder kroner. Ca. 20 prosent av nettet burde vært skiftet ut straks for å få en standard som vi forventer i et vestlig moderne samfunn. Med en utskiftningstakt på 0,5 prosent per år, vil det ta ca. 40 år å ta igjen dagens etterslep. Innen det er gjort, har store deler av resten av nettet forfalt i betydelig grad. Det vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt å investere i gode avløpssystemer. Det er viktig å få en bærekraftig fornyelse av nettet, slik at vi ikke skyver kostnadene og byrden over på kommende generasjoner. Fagbladet 11/2011 > 37 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2011 fbseksjonSAM