Seksjonsleder FØRSTE KÅRING: Kjellaug Ystanes fikk prisen av Grete Yri Ystanes og Inger Hanssen fra det sentrale SST-styret. Kåret årets renholder For første gang har Fagforbundet kåret årets renholder. Prisen gikk til Kjellaug Ystanes fra Ullensvang kommune i Hordaland. Hun ble hedret med diplom på renholderkonferansen i Bodø i oktober. Det har kommet inn forslag fra hele landet. Faggruppa for renhold og vaskeri har kåret vinneren sammen med styret i Fagforbundets Seksjon samferdsel og teknisk (SST). Årets renholder er kåret ut ifra kriteriene: Medlemskap i Fagforbundet, engasjement i fagforeningsarbeid, lagspiller og motivator for kolleger slik at de skaffer seg kunnskap om sitt yrke og utdanningsmuligheter, praktisk og teoretisk engasjement for å kvalitetsutvikle tjenesten, samfunnsengasjement og inkluderende atferd.    OT – Ikke glem brann og ambulanse Fagforbundet har tatt opp behovet for mer ressurser til brann- og ambulansetjenesten etter 22. juli. I brev til Justisdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Statsministerens kontor, ber Fagforbundet om at disse yrkesgruppene også huskes. – I etterkant av den tragiske dagen, så opplever vi at brann- og ambulansetjenesten ikke blir sett. Det drukner i kravene om mer ressurser til politiet, sa forbundsleder Jan Davidsen på brannsjefseminar i Ålesund nylig. OT Ny kirkeordning på trappene Fagforbundet har deltatt på møter om forslag til ny kirkeordning både i Trondheim og Oslo. Forbundet legger vekt på å få en felles arbeidsgiver for lokalt ansatte og å beholde nærhet til kommunen som finansierer det meste av den lokale kirkes drift. Det kan være behov for fellesløsninger, men disse bør bygge på interkommunalt samarbeid. Dessuten ønsker Fagforbundet å styrke den offentlige gravferdsforvaltningen. Kirkerådet innrømmer at de har lagt for lite vekt på den saken. Det planlegges en bred høring i 2012 om disse spørsmålene fram mot behandling på kirkemøtet våren 2013.    IVR Dårlig vann- og avløpsnett Fagfolk feller en knusende dom over vann- og avløpssystemene i norske kommuner. I en artikkel i denne utgaven av Fagbladet skriver professor Oddvar G. Lindholm og førsteamanuensis Jarle Bjerkholt om en altfor lav ubyggingstakt; det vil ta 200 år å fornye rørsystemene. De peker også på økt mengde overflatevann som følge av fortetting og klima- endringer, og at halvparten av vannet som kommer til renseanleggene ikke hadde trengt å renses, med den følge at disse anleggene overbelastes. Jeg er enig i beskrivelsen, men spør: Hvorfor er det slik? Ensidig oppmerksomhet på kutt i avgifter vil gi dårligere samfunnsøkonomi – altså mindre penger til vedlikehold. Etterslepet bare på avløpsnettet, er anslått til 110 milliarder kroner. Vedlikeholdet finansieres av gebyrer. Det er en fare for at politikere fristes til å prioritere lave gebyrer, framfor Kommunene er ikke tjent med å ha en rekke kommunale foretak som selger tjenester til hverandre og drives forretningsmessig. nødvendig rehabilitering og vedlikehold. Det er uheldig. Etter hvert som den tek- niske tilstanden blir dårligere, blir det stadig dyrere å holde nettet i drift. For det andre sendes problemene og regningen videre til kommende generasjoner. Når vi unnlater å ruste opp ledningsnettet, stiger utgiftene til reparasjoner. Kommunens utgifter må sees i sammenheng. Kommunaltekniske tjenester splittes opp slik at økte utgifter på ett budsjett ikke ses i sammenheng med for lite penger på et annet. Kommunene er ikke tjent med å ha en    STEIN GULDBRANDSEN rekke kommunale foretak som selger tjenester til hverandre og drives forretningsmessig. Ansvar for helheten i kommuneøkonomien smuldres opp når den enkelte leder ser sitt budsjett isolert. God kvalitet skaper vi sammen. Vi i Fagforbundet ser de ansattes kompetanse som en ressurs; bruk den! Vi vil ikke at regninga for dagens forsømmelser overlates til neste generasjon. Barna våre risikerer bokstavlig talt å måtte vasse i våre problemer. Våkne politikere vet at det er god samfunnsøkonomi å investere i rehabilitering av infrastruktur. 38 > Fagbladet 11/2011 Foto: Karianne Hansen Heien fbaargang2011 fbseksjonSAM