Suksess i Angola Fagforbundets barneby i Angola er en suksess. Takket være 3500 medlemmer har barna en trygg oppvekst. Ett år etter at SOS-barnebyen åpnet, opplever nå 65 barn fordelt på sju hus og like mange SOSmammaer en trygg hverdag. De siste fem husene vil trolig være i drift i løpet av neste år. Husene er ferdig bygget, og SOSmødrene er allerede ansatt og under opplæring. Mat og hus – Vi gjør en innsats for å gi de mest vanskeligstilte en best mulig oppvekst. Ungene i barnebyen får mat, de har tak over hodet, og de får lenger skolegang enn de fleste andre barn i Angola, sier Stein Guldbrandsen, medlem av Fagforbundets arbeidsutvalg. Ugyldig oppsigelse Hammerfest tingrett har kjent oppsigelsen av en 39-årig kvinne ugyldig. I dommen kritiseres virksomhetsledelsen i kommunen for ikke å ha tatt de ansatte på alvor. Kvinnen arbeidet som assistent ved tjenesten for funksjonshemmede, og hun ble oppsagt etter at hun slo en funksjonshemmet bruker på kinnet. – Det var en ren reflekshandling, sa hun i retten, og forklarte at det skjedde mens brukeren kastet gjenstander, rev ned gardiner og spyttet henne i ansiktet. I løpet av rettssaken har flere ansatte vitnet og fortalt retten om fysiske og psykiske påkjenninger på jobb. Ifølge Finnmark Dagblad har de over tid blitt slått med – Oppveksten i barnebyen gir barna et grunnlag for å være med å bygge opp igjen et land som er ødelagt av tiår med borgerkrig, sier Guldbrandsen som har vært primus motor for samarbeidet med SOS-barnebyer og Fagforbundets barneby i Huambo. Kommer i mål I løpet av de ni første månedene i år samlet Fagforbundet inn 4,5 millioner kroner til barnebyen. De faste bidragsyterne blant medlemmer og ansatte står for 75 prosent av beløpet. Solidaritetsbeviset, som forbundet på alle nivåer deler ut til foredragsholdere i stedet for blomster, er en vesentlig inntekstkilde. – I år har dessuten tre fylker hatt store lotterier og basarer som hver har gitt over 100.000 kroner, forteller Guldbrandsen. KOMMUNEN TAPTE: Hammerfest tingrett mener oppsigelsen av 39-åringen er ugyldig. gjenstander, blitt spyttet på, bitt, lugget og sparket. De fortalte også at de ikke har fått opplæring og trening i å takle slike episoder. Rutinene for å håndtere utagerende og aggressive brukere var også fraværende eller mangelfulle, ifølge vitnene. Tingretten mener oppsigelsen av 39-åringen er ugyldig. I kjennelsen skriver den at problemene SOS-FADDER: Avser du en 50-lapp eller mer i måneden, er du med på å sørge for at disse ungene i Fagforbundets barneby får en god hverdag. Totalt er det budsjettert med 5,8 millioner i 2011. Trenger nye bidragsytere Den planlagte utvidelsen av aktiviteten i barnebyen innebærer at budsjettet for 2012 ligger på om lag sju millioner. ble bagatellisert, og at det virker som om ledelsen i kommunen mente de ansatte ikke var utsatt for så store påkjenninger som de selv mente. Retten finner ingen grunn til å betvile de ansattes forklaringer av hvordan arbeidsforholdene var. Den skriver videre at ledelsen i kommunen har vist liten innsikt og evne til å ta inn over seg at de har et overordnet ansvar for de ansattes sikkerhet og arbeidsmiljø. I tillegg til at oppsigelsen av assistenten er kjent ugyldig, er Hammerfest kommune dømt til å betale henne 125.000 kroner i erstatning og saksomkostningene hennes. Fagforbundets hovedtillitsvalgt i Hammerfest, Pål Mansika, er fornøyd med dommen. – Den sier det som er å si, og vi er selvfølgelig glad for at det nå er over, sier han til Finnmark Dagblad. Tekst: PER FLAKSTAD – For å klare det, trenger vi 1000 nye bidragsytere, eller gjennomsnittlig 50 i hvert fylke, sier Stein Guldbrandsen. Han håper derfor verving av bidragsytere blir et tema på alle fagforeningsårsmøtene i januar. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN HARDERE STRAFF Arbeidsgivere som diskriminerer kvinnelige jobbsøkere ved å stille spørsmål om planer om familieforøkelse, skal straffes hardere, varsler likestillingsminister Audun Lysbakken. I likestillingsloven står det at arbeidsgiver ikke kan stille spørsmål om familieplanlegging under et jobbintervju.    PF EN AV TRE LIDER AV JOBBSTRESS En av tre nordmenn lider av jobbrelatert stress. Av landene som er med i den europeiske undersøkelsen, kommer belgiske arbeidsforhold dårligst ut, mens norske og nederlandske arbeidstakere har det best. I Norge svarer 61 prosent at de takler jobbforholdet sitt bra.    PF EGET HELSEATLAS Helse Nord og fylkeskommunene Nordland, Troms og Finnmark har i fellesskap lansert et helseatlas for Nord-Norge. Målet er økt kunnskap om folkehelse.    PF Fagbladet 12/2011 > 7 Illustrasjonsfoto: Titti Brun fbaargang2011 fbseksjonHEL