Unni er hele Norges helsefagarbeider Ny standard for assistenter Standard Norge har utgitt en ny standard for brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Den fastsetter generelle kontraktsvilkår for partene i BPA-kontrakter. Det er første gang det er utarbeidet denne typen nasjonalt dokument for denne tjenesten. – Fordi mange assistenter har manglet arbeidsavtale, og en del av dem ikke har vært kjent med sine rettigheter, er det viktig at vi har fått en standard på innholdet i slike avtaler, sier Kjellfrid Blakstad, leder i Fagforbundet Seksjon helse og sosial (SHS). Fagforbundet har vært med i utformingen av standarden.    KES Unni Granberg Selte fra Buskerud er kåret til årets helsefagarbeider. Det ble offentliggjort og markert 25. november, dagen før helsefagarbeidernes dag. Enkelte mennesker havner på rett hylle. Og de blir der. Og de lever og utvikler seg der. Unni Granberg Selte er en av dem. Det skjønte juryen allerede da de leste Lisbeth Grøthes begrunnelse for å nominere henne til konkurransen. En engel på natta Unni Selte og Lisbeth Grøthe arbeider begge ved Sundjordet bofellesskap i Hole kommune. Her er Unni nattevakt. Kollegaen skriver blant annet om henne at hun er en nattevaktsengel som får alle rundt seg i godt humør. «Med forståelse og empati takler hun mange vanskelige situasjoner på arbeidsplassen med VINNER: Unni Granberg Selte er faglig oppdatert, hun er kreativ og et godt forbilde. respekt for både pasienter, pårørende og medarbeidere.» God rollemodell I nominasjonen legger kollegaen også vekt på at Unni Selte er en god rollemodell for elever og lærlinger på arbeidsplassen. Fylkesjuryen i Buskerud måtte velge blant 16 gode kandidater. – Vi la blant annet vekt på at kandidaten er stolt av yrket sitt og at hun holder seg faglig oppdatert, forteller Kristine Bjella Stavn, leder i Seksjon helse og sosial i Buskerud. Sterk kandidat Marte Saugstad, prosjektleder for Hele Norges Helsefagarbeider, møtte og filmet de 19 kandidatene og presenterte dem for den nasjonale juryen. Her sitter representanter fra Helsedirektoratet, LO, Virke, KS, Verdighetssenteret i tillegg til Fagforbundet som drifter prosjektet. Kjellfrid Blakstad, leder for juryen, ble mektig imponert da hun leste og hørte om Unni Granberg Selte. Fagforbundet spanderer en studietur på vinneren, og arbeidsplassen hennes får en fagdag med ekstern foreleser. Tekst: KARIN E. SVENDSEN kompetanseheving blant dei tilsette i pleie- og omsorgssektoren. – Eg fekk arbeidsgjevaren min til å søke fylkesmannen om støtte. Det gjekk greitt, så eg har fått dekt mest alle utgifter, fortel omsorgsarbeidaren. Sidan dette er eit nettbasert tilbod, har alle som ynskjer det høve til å gjere det same, seier ho. Rimeleg krav Kjellfrid Blakstad, leiar i Fagforbundet Seksjon helse og sosial meiner ei auke på 20.000 kroner i året er rimelig for den kompetanseauken fagskuleutdanninga gjev. – Mange fylke i Fagforbundet krev no at alle skal få økonomisk utteljing for vidareutdanning på fagskulenivå, og 20.000 kroner er etter mi meining ein rimeleg sum, meiner Blakstad. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Fagbladet 12/2011 > 29 Høgare løn etter fagskulen Fagforbundet krev at alle får høgare løn etter vidareutdanning. Med 60 fagskolepoeng får alle høgare kompetanse. Mange får også høgare løn. Signe Gjelstad, rektor på Fagskolen ved Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse, er nøgd med at mange av studentane går opp i løn når dei er ferdige på skulen. Ei av dei som har tatt eit toårig deltidsstudium og fått ei merkbar lønsauke, er Mette-Marit Lødveteig Aasebø, omsorgsarbeidar frå Volda. Årsinntekta hennar steig med 20.000 kroner på grunn av fagskuleutdanninga. Gjer ein betre jobb – Eg kjende på at eg trengte å for- nye meg på det som er mitt fagområde, seier Lødveteig Aasebø. Ho arbeider på ei skjerma eining for personar med demens. Omsorgsarbeidaren seier at ho har hatt stort utbyte av vidareutdanninga. – Eg har fått ny kunnskap, og eg kan observere pasientane på ein betre måte enn eg gjorde før. Ho er overtydd om at større forståing for sjukdomane gjer det lettare å observere dei, stille dei rette spørsmåla og møte dei på ein god måte. Noko for alle Lødveteig Aasebø tykkjer ho har vore heldig som knapt har hatt utgifter til utdanninga. Takk vere kompetanseløftet har alle fylke no ein pott som kan brukast på colourbox.com Foto: Per Aa. Mandt fbaargang2011 fbseksjonHEL