Illustrasjonsfoto: colourfox.com Debatt Det er sannelig ikke lesning for ubefestede sjeler. Nå må Fagforbundet og LO besinne seg. Hvorfor er man ensidig opptatt av det som man kaller Israel–Palestinakonflikten? Er det ikke på tide å rette oppmerksomheten mot for eksempel Egypt, Saudi-Arabia, Syria, Tyrkia og Iran. Her foregår æresdrap, forfølgelse, drap av kristne og andre med annen tro enn islam. I Saudi-Arabia risikerer kvinner som kjører bil å bli drept. Dette er saker som Fagforbundet lar passere, uten å ta til motmæle selv om det taler mot Fagforbundets slagord solidaritet, omtanke og samhold. Da jeg ikke regner med at Fagbladets lesere vil bli informert om at om lag 6000 mennesker marsjerte gjennom Jerusalems gater i forbindelse med Løvhyttefesten, tar jeg dette med her. Som en støtte til Israel deltok folk fra alle verdensdeler i denne marsjen. Størst var gruppen fra Brasil med ca.1000 deltakere. Norge var representert med ca. 700. De av oss som har gjort tje- neste i Forsvaret, fikk forelesninger i faget Informasjon og desinformasjon. Heftet som vi tillitsvalgte har fått tilsendt, må komme inn under karakteristikken desinformasjon. Dette syns jeg er veldig beklagelig. Særlig sett på bakgrunn av alle dyktige og oppegående kvinner og menn jeg har møtt som tillitsvalgt gjennom alle disse årene. Lykke til med å presse litt på stiften for om mulig å komme forbi «hakket i plata». Sigve Djursvoll, pensjonisttillitsvalgt ARBEIDSTID Helgejobbing i helsesektoren Nåerdetnok,nåmåviogså komme på banen. Sykepleierforbundet klarer å reise seg å si nei, men hva gjør vi? Vi må slutte å være dem som sitter UTSLITT: Det er klare sammenhenger mellom helse og turnusjobbing. Svært mange helsearbeidere blir arbeidsufør før pensjonsalder. med hendene i fanget og vente på utfall, og godta. Vi er også verd noe! Hjelpepleiere/omsorgsarbeidere, vær stolt av å være det! Reis dere jenter og gutter når vårt eget forbund, Fagforbundet, og LO svikter. Vi burde samarbeide med Sykepleierforbundet i kampen mot mer ugunstig arbeidstid, parallelt med gode turnuser og ikke mer enn hver tredje helg. Vi har et tungt yrke med ugunstig arbeidstid, men vi er da ikke nødt til å godta at forbundet og arbeidsgiver akter å gjøre det verre. Nå må de snart lære av andre bransjer som har skiftarbeid – man må ikke jobbe flere helger for å få til høyere stillingsandeler. Det er mye hvisking i gangene, men nå må vi snakke høyt. Hvor mange har ikke sagt at «mer helger – da slutter jeg» eller «blir det sånn, så melder jeg meg ut av forbundet». Som helsepersonell kjenner vi på kroppen hva det vil si først å slite for å få større stillinger, for å få det både på vår egen og kollegers bekostning. Vi er flest kvinner, men vit at også vi kan reise oss. Det er våre barn som sitter uten mamma/pappa julaften og hel- BARNEVERN Barnevernsløftet og videreutdanning Det vises til regjeringens barnevernsløft der det framkommer en vilje til og forståelse for at det er nødvendig med en fortsatt storsatsing på barnevernet også i 2012. Dette er bra! Jeg ønsker imidlertid å komme med et innspill i forhold til forslaget om et videreutdanningstilbud til de som skal gi veiledning til de nytilsatte i barnevernet. Jeg mener det ikke vil være riktig å lage en teoretisk utdanning for de som skal ha ansvaret for å gi denne veiledningen da barnevernsarbeidet først og fremst er praktisk rettet. Da er det viktig at de som skal gi veiledning både må ha teoretisk kompetanse og må beherske den praktiske delen av dette arbeidet. Det bør derfor være et krav at alle som skal gi veiledning også må ha erfaring og kunnskap om hvordan barnevern skal utføres i praksis. Vi har i dag en ordning for godkjenning av veiledere der det stilles krav både om teoretisk opplæring og om egen veiledning. Jeg mener at det istedenfor at det bygges opp en ny teoretisk utdanning for veiledere, heller bør bygges videre på denne ordningen vi allerede har. De som har denne godkjenningen i dag, bør være kvalifisert til å gi veiledning til nyansatte i barnevernet. Denne ordningen vi nå har, er det fagorganisasjonene som administrerer. Ordningen bør imidlertid videreutvikles, og godkjenning av veiledere bør overflyttes fra fagforeningene til høgskolene. Høgskolene bør også få ansvar for å lage den teoretiske delen i veilederutdanningen. Kompleksiteten i barnevernsarbeidet tilsier at utdanningen av veiledere bør gå over minst to år. Jeg ble utdannet sosionom i 1972, og har mesteparten av tida etter dette i det vesentlige jobbet i det kommunale barnevernet. Jeg er også godkjent som veileder. Min vurdering er at det i det kommunale barnevernet først og fremst er behov for kunnskap om og øvelse i det praktiske barnevernsarbeidet. Jeg mener dessuten at det er behov for å forsøke å gi større autoritet til dette praktiske arbeidet. Overflytting av godkjenningsordningen vi har i dag fra fagforeningene til høgskolene, vil sammen med kravet om veiledning til alle nytilsatte kunne være et bidrag til en heving av kompetanse og faglig autoritet til barnevernet. Barnevernsbarna trenger barnevernsarbeidere med praktisk kompetanse og som har faglig autoritet. Torill Sakken Olsen, sosionom 54 > Fagbladet 12/2011 fbaargang2011 fbseksjonHEL