samfunnet som gode borgere. Vi intervjuet til og med noen som hadde fortalt familie og venner at de hadde en jobb, selv om de ikke hadde det, sier Gubrium. Gavepress Gaver er et stort tema blant dem som er intervjuet både i Norge og i India. – En mor fra Oslo Vest fortalte om hvor vanskelig det er når datteren blir invitert i bursdag og de ikke har råd til å gi like fin gave som de andre barna. På samme måte føler indiske lavinntektsfamilier skam når de ikke kan ha med seg den gaven som forventes ved bryllupsmottakelser og liknende. – Tiltak må skreddersys De norske intervjuobjektene ble også spurt om sine erfaringer med hjelpetiltakene fra Nav. Svarene gir et bilde av et slags hierarki innenfor Nav-systemet, der midlertidig arbeidsløshet og uføretrygd er på toppen, og sosialhjelp er på bunnen. Kvalifiseringsprogrammet, som er et av tiltakene regjeringen satte i gang som ledd i kampen mot fattigdommen i 2007, havner midt imellom. – Erfaringene folk har med Kvalifiseringsprogrammet, er veldig blandede, sier Gubrium. – De som sto langt unna arbeidslivet, følte at kvalifiseringsprogrammet var nyttig fordi det brakte dem ett skritt nærmere en jobb. Mens de som ikke hadde vært ledige så lenge og som hadde fast jobb som mål, var mindre fornøyde. Det viser at tiltak mot arbeidsløshet må skreddersys den enkelte i større grad enn det som blir gjort i dag. Det nytter ikke å sette opp fire kurs og sluse alle inn i ett av dem. – Et av målene med prosjektet er å finne ut hvilke tiltak som faktisk virker mot fattigdom, sier Erika Gubrium, som håper politikerne vil ta hensyn til forskningsresultatene når de planlegger sin politikk i framtida. Fattigdomsgrensa: – Over hundre tusen norske barn lever under fattigdomsgrensa, mener Knut Arild Hareide (KrF), mens regjeringen mener tallet er under halvparten så stort. Årsaken til uenigheten er at det er ulike måter å beregne fattigdom på. EUs skala: 11 prosent av Norges befolkning er fattige. • Slik regnes tallet ut: De som tjener mindre enn 60 prosent av medianinntekten,* er i risikosonen for å bli fattige. I Norge er 60 prosent av medianinntekten for en enslig person 171.000 kroner. OECDs skala: 6 prosent av Norges befolkning er fattige. • Slik regnes tallet ut: Alle som tjener mindre enn 50 prosent av medianinntekten,* regnes som fattige. I Norge er 50 prosent av medianinntekten for en enslig person 119.000 kroner. * Medianinntekten er den inntekten som ligger helt i midten hvis man legger alle inntektene etter hverandre. I 2009 var medianinntekten i Norge 285.000 kroner. Fagbladet 12/2011 > 15 Foto: Scanpix fbaargang2011 fbseksjonKIR