INTERKOMMUNAL ETTERUTDANNING Follo-kommunene har noe som kalles «Kompetansehjulet i Follo» der alle kommunene i regionen deltar. Dette er et samarbeidsorgan for kompetanseutvikling blant ansatte i pleie- og omsorgstjenesten. ØYEBLIKKELIG HJELP FRA 2016 Fra 2016 får kommunene en plikt til å ha et døgntilbud for øyeblikkelig hjelp. I første omgang gjelder dette somatikk, men det skal etter hvert vurderes om døgntilbudet om øyeblikkelig hjelp også skal omfatte psykisk helse og rus. Plikten til å tilby døgnopphold skal fullfinansieres ved at penger gradvis overføres fra de regionale helseforetakene fra 2012 til 2015. FOLLO Regionen i Akershus består av sju kommuner: Oppegård, Ski, Ås, Vestby, Enebakk, Nesodden og Frogn. Regionen har ca. 128.000 innbyggere. Lengste kjørevei til Ahus, regionens sykehus, er ca. seks mil. – Like viktig å forebygge som å behandle Fra nyttår får kommunene ansvar for å ta seg av pasienter som tidligere ble behandlet på sykehus. I Follo-regionen i Akershus har kommunene samarbeidet om dette siden 2009. Tekst og foto: PER FLAKSTAD – Kommunene kommer til å møte mange utfordringer når de får et større ansvar for innbyggerne før, i stedet for og etter sykehusopphold. Det blir viktig å tenke helhet i tilbudet. Å forebygge sykdom blir en sentral oppgave ved siden av å ha et behandlingstilbud, sier Ingvild Belck-Olsen. Hun leder et interkommunalt prosjekt i Follo der kommunene har gått sammen om å finne løsninger på de utfordringene samhandlingsreformen gir dem. – Det viktigste blir å tilrettelegge tilbudene slik at pasientene får best mulig tjenester også når kommunene overtar ansvaret, sier Belck-Olsen. Må heve kompetansen Anita Lorentzen er hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Ski, og hun sitter i prosjektgruppa. Hun understreker at samhandlingsreformen kommer til å kreve at kommunene gir de ansatte tilbud om å heve kompetansen sin. – Verken sykehjem eller hjemmetjeneste kommer til å være uberørt av reformen, og helsefagarbeidere må få oppgradert kunn- skapen sin for å møte nye utfordringer. Kanskje kan det også bli nødvendig å se på deler av innholdet i helsefagutdanningen, sier hun. – I tillegg blir det viktig å se på grunnbemanning og stillingsstørrelser. Skal kommunene klare å rekruttere nye medarbeidere med riktig kompetanse, og videreutdanne sine egne ansatte, blir det også viktig å tilby dem attraktive stillinger. De må også gi en økonomisk uttelling til dem som ønsker å bruke tid og krefter på å skaffe seg den kunnskapen som kommunene trenger, mener Anita Lorentzen. Frisklivsarbeid I månedsskiftet oktober–november la prosjektgruppa fram en delrapport som anbefaler at Follo etablerer lokalmedisinsk senter i regionen. I tillegg mener prosjektgruppa at hver kommune bør ha minst én frisklivskoordinator og en frisklivssentral. I tillegg bør det etableres en frisklivsklinikk i tilknytning til lokalmedisinsk senter. – Frisklivssentraler, der mennesker kan få 16 > Fagbladet 12/2011 fbaargang2011 fbseksjonKIR