Norske folkebibliotek gjennomfører årlig mange lokale leseaksjoner. I en langsiktig strategi for lesing er det ikke nok med bare gode kampanjer; det er det daglige og langsiktige arbeidet som fører til endring. Folkebiblioteket må derfor opprustes og utfordres til å gå ut også til dem som ikke oppsøker biblioteket. Bibliotekene er godt rustet til å spille en aktiv rolle i lesesatsingen om de utnytter sine sterke sider, ikke minst gjennom samarbeid med andre institusjoner og organisasjoner både lokalt og sentralt. Folkebibliotekene har gjennom sine samarbeidspartnere tilgang på mye viktig kompetanse. Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) er leverandør av informasjons- og litteraturtjenester til synshemmede og andre lesehemmede, inkludert dyslektikere. NLB kan ha en essensiell rolle i arbeidet med å gi støtte til dem som har alvorlige leseproblemer. En annen viktig samarbeidspartner er Leser søker bok, som har avtaler med folkebibliotek som skal garantere for at bibliotekene kan gi et godt tilbud til dem som syns van- lige bøker er utilgjengelige. Det kan for eksempel være eldre med synsvansker, mennesker med demens, utviklingshemming eller folk som kan lite norsk. Lesing er satt på den politiske dagsordenen, ikke bare nasjonalt, men også lokalt. Lokale folkevalgte sitter med viktige verktøy for å møte utfordringen. For å kunne bruke verktøyene riktig, er det viktig å tenke helhetlig om lesing fra barnehage til arbeidsliv, og bruke dette i en kommunal plan for lesing. Fagbladet 12/2011 > 37 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2011 fbseksjonKIR